Rekrutacja - informacje ogólne

REKRUTACJA 2016/17

Od 27 czerwca 2016

Praca komisji rekrutacyjnej, analiza złożonych podań i ankiet rekrutacyjnych. Ewentualne potwierdzanie okoliczności zawartych we wnioskach rekrutacyjnych.

 

18 lipca 2016  godz. 10.00

Ustalenie wyników i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

W dniach 18 -20 lipca 2016

Potwierdzanie woli zamieszkania w placówce poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez rodziców kandydata niepełnoletniego.

Godziny pracy komisji rekrutacyjnej 10.00-14.00.

W tym czasie istnieje możliwość indywidualnej rozmowy z kadrą pedagogiczną Internatu.

 

1 sierpnia 2016 godz.10.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Od dnia ogłoszenia listy przyjętych i nieprzyjętych do dnia 31.08.2016

Rekrutacja uzupełniająca.

 

W przypadku nie przyjęcia dziecka do Internatu przysługuje rodzicom prawo                       do uzyskania uzasadnienia odmowy przyjęcia (W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych) oraz prawo odwołania do Kierownika Internatu (W terminie                      do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia).

 

 

 

 

Postanowienie ogólne

 1. Internat przeznaczony jest dla  uczniów XXI LO im. Św. Stanisława Kostki.
 2. Rekrutacja do Internatu prowadzona jest na wolne miejsca na dany rok szkolny.
 3. Warunkiem przyjęcia do Internatu jest dobry stan zdrowia.
 4. Miejsce w Internacie przyznawane jest  do 30 czerwca danego roku szkolnego, a w przypadku maturzystów do 30 kwietnia danego roku.

 

 

 

 

Zasady kontynuacji zamieszkania w Internacie

 

 1. Wychowankowie Internatu, którzy wyrażają wolę zamieszkania w Internacie na kolejny rok szkolny składają u Kierownika Internatu „Potwierdzenie woli kontynuacji zamieszkania na kolejny rok szkolny”. Potwierdzenie składane jest w nieprzekraczalnym terminie do 15.06. danego roku szkolnego.
 2. „Potwierdzenie woli kontynuacji zamieszkania na kolejny rok szkolny” złożone po terminie 15.06.2016 będzie uwzględniane dopiero przy rekrutacji na wolne miejsca.
 3. Do kontynuacji zamieszkania w Internacie uprawiona jest osoba, która w chwili składania potwierdzenia jest wychowankiem Internatu i mieszka  w nim do zakończenia danego roku szkolnego. W przypadku rezygnacji z miejsca zamieszkania przed zakończeniem roku szkolnego „Potwierdzenie woli kontynuacji zamieszkania na kolejny rok szkolny” jest anulowane.

 

Zasady rekrutacji na wolne miejsca.

 

 1. Kandydaci zainteresowani przyjęciem do Internatu na dany rok szkolny składają w Sekretariacie Szkoły podanie i ankietę rekrutacyjną do 23 czerwca br. (dokumenty dostępne są w Sekretariacie Szkoły)
 2. Na wolne miejsca przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali w postępowaniu rekrutacyjnym najwyższą liczbę punktów przyznawanych za spełnienie poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych.
 3. W przypadku, gdy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Kryteria rekrutacyjne:

  A.  KRYTERIA I stopnia WYNIKAJĄCE Z USTAWY (art.20p ust.1 pkt 1)

a)    wychowywanie się w rodzinie wielodzietnej;

b)   wychowywanie się w rodzinie niepełnej;

c)    występowanie w rodzinie niepełnosprawności: jednego, obojga rodziców lub rodzeństwa;

d)   niepełnosprawność kandydata (rodzaj niepełnosprawności nie może utrudniać funkcjonowania w Internacie);

e)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

           B.  KRYTERIA II stopnia

a)    odległość miejsca zamieszkania od Lublina powyżej 50 km lub poniżej 50 km, ale dojazd jest utrudniony z powodu braku bezpośredniego dojazdu,       małej liczby połączeń, odległości do najbliższego przystanku;

b)   odległość miejsca zamieszkania od Lublina poniżej 50 km;

c)    rodzina kandydata jest objęta w bieżącym roku kalendarzowym pomocą GOPS lub MOPS;

d)    rodzeństwo kandydata kontynuuje zamieszkanie w Internacie;

e)    kandydat jest uczniem szkoły artystycznej, która znajduje się w Lublinie;

f)    kandydat jest członkiem klubu sportowego, którego siedziba jest w Lublinie;

g)   kandydat jest zaangażowany w działalność wolontariatu, harcerstwa, KSM-u, Oazy lub grupy parafialnej;

h)   kandydat został przyjęty do Liceum XXI LO w pierwszej kolejności jako laureat konkursu lub olimpiady przedmiotowej.

 

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się po zakończeniu rekrutacji do XXI LO.W terminie 3 dni roboczych po zakończeniu rekrutacji do Liceum podane są listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Internatu.

 

Kandydaci zakwalifikowani są zobowiązani do potwierdzenia woli zamieszkania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia rodziców w terminie 3 dni po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych.

 

Wyniki pracy Komisji Rekrutacyjnej ogłasza się poprzez wywieszenie list w budynku szkoły (obok portierni) oraz przekazane są do sekretariatu szkoły.

 

 

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Od 27 czerwca 2016

Praca komisji rekrutacyjnej, analiza złożonych podań i ankiet rekrutacyjnych. Ewentualne potwierdzanie okoliczności zawartych we wnioskach rekrutacyjnych.

 

18 lipca 2016  godz. 10.00

Ustalenie wyników i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

W dniach 18 -20 lipca 2016

Potwierdzanie woli zamieszkania w placówce poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez rodziców kandydata niepełnoletniego.

Godziny pracy komisji rekrutacyjnej 10.00-14.00.

W tym czasie istnieje możliwość indywidualnej rozmowy z kadrą pedagogiczną Internatu.

 

1 sierpnia 2016 godz.10.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Od dnia ogłoszenia listy przyjętych i nieprzyjętych do dnia 31.08.2016

Rekrutacja uzupełniająca.

 

W przypadku nie przyjęcia dziecka do Internatu przysługuje rodzicom prawo                        do uzyskania uzasadnienia odmowy przyjęcia (W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych) oraz prawo odwołania do Kierownika Internatu (W terminie                      do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia).

 

 

 

 

kontakt:  internat21lo@o2.pl

telefon: 81 / 747 57 42

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.