1. Uczniem naszej szkoły może zostać absolwent szkoły podstawowej, który:

 • jest pilnym i zdyscyplinowanym uczniem, pragnącym zdobywać wiedzę i pogłębiać swoją wiarę;
 • nie ulega żadnym nałogom;
 • akceptuje wraz ze swoimi rodzicami system wychowawczy zgodny z wartościami wyznawanymi przez Kościół Katolicki, Statut Szkoły i Regulamin Gimnazjum.

2. W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza ilość miejsc, pierwszym kryterium przyjęcia do szkoły jest wynik sprawdzianu zewnętrznego przeprowadzonego w ostatniej klasie szkoły podstawowej (A), dotychczasowe wyniki nauczania (B) oraz osiągnięcia ucznia w konkursach przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (C). Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może uzyskać maksymalnie 100 punktów - do 50 punktów za sprawdzian i do 50 punktów za wyniki nauczania i osiągnięcia ucznia w konkursach.

A. Maksymalny ogólny wynik za sprawdzian wynosi 50% sumy możliwych do uzyskania punktów rekrutacyjnych. Do wyliczenia punktów ze sprawdzianu brany jest pod uwagę wynik podawany w procentach na zaświadczeniu wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną odrębnie dla I części sprawdzianu (język polski i matematyka) i II części (język obcy). Wyniki ze sprawdzianu wyrażone w skali procentowej dla części I będą mnożone przez 0,35 pkt; wyniki ze sprawdzianu dla części II będą mnożone przez 0,15 pkt.

Dla przykładu:

Uczeń uzyskał za I część sprawdzianu 95% (język polski i matematyka), zaś za II część - 87% (język obcy).

95% x 0,35 = 33,25 pkt.; 87% x 0,15 = 13,05 pkt

Po zsumowaniu punktów otrzymujemy ogólny wynik za sprawdzian, tj. 46,3 pkt.

 

B. Do ilości punktów otrzymanych przez kandydata  za ogólny wynik za sprawdzian  dodawane są punkty odpowiadające ocenom końcowym w klasie VI z następujących przedmiotów: religia, język polski, język obcy, matematyka, przyroda, historia oraz ocena  zachowania i przeliczane wg następujących zasad:

 

OCENY

PUNKTY

Celujący

6

Bardzo dobry

4

Dobry

2

Dostateczny

1

Dopuszczający

0

                             

ZACHOWANIE

PUNKTY

Wzorowy

4

Bardzo dobry

2

Dobry

1

 

 

C.  Poza kolejnością przyjmowani są laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty z następujących przedmiotów:

a. tytuł uzyskany w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016 z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego,

b. tytuł uzyskany w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2012/2013 z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, przyrody i historii.

 

W przypadku pozostałych osiągnięć:

 • 4 punkty otrzymuje kandydat posiadający tytuł finalisty (niezależnie od ilości uzyskanych tytułów) wojewódzkiego konkursu przedmiotowego  organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty z następujących przedmiotów:

a. tytuł uzyskany w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016 z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego,

b. tytuł uzyskany w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2012/2013 z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, przyrody i historii.

 • 4 punkty otrzymuje kandydat z tytułem laureata konkursu tematycznego wskazanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (niezależnie od ilości uzyskanych tytułów)
 • 2 punkty otrzymuje kandydat z tytułem finalisty konkursu tematycznego wskazanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (niezależnie od ilości uzyskanych tytułów).

 

3. O przyjęciu kandydata decyduje suma uzyskanych punktów.

Po dodaniu ogólnego wyniku za sprawdzian, punktów za wyniki nauczania oraz za inne osiągnięcia otrzymujemy końcowy wynik brany pod uwagę w procesie rekrutacji do naszego Gimnazjum.

 

4. Nie mogą być przyjęci kandydaci, którzy otrzymali z religii ocenę niższą niż „dobry” oraz z zachowania ocenę niższą niż „dobry”.

 

5. Przy równej liczbie uzyskanych punktów o pierwszeństwie w przyjęciu do szkoły decyduje:

 • fakt, że ktoś z rodzeństwa uczył się lub uczy w naszej szkole (Gimnazjum lub XXI LO im. św. Stanisława Kostki)
 • kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej
 • szczególne osiągnięcia ucznia w szkole podstawowej
 • oceny przeliczone na punkty ze świadectwa klasy V - wg zasad zawartych w pkt. 2
 • w przypadku, gdy powyższe kryteria okazują się niewystarczające, decyduje wyższy wynik uzyskany na sprawdzianie przeprowadzanym w ostatniej klasie szkoły podstawowej.

 

7. Przydziału uczniów do poszczególnych klas dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, uwzględniając:

 • język nauczany w szkole podstawowej,
 • standardy dotyczące klas gimnazjalnych.

 

 

 

Zarządzenie LKO w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum - tutaj

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.