SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA
w XXI Liceum Ogólnokształcącym
im. św. Stanisława Kostki

 

Wstęp

Niniejszy regulamin stanowi załącznik do Regulaminu XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie i stanowi z nim integralną całość. Określa on kryteria i tryb wystawiania oceny zachowania ucznia.

 

I. Zasady ogólne
A. Sposób wystawiania oceny zachowania


1. Ocena zachowania jest dokonywana dwa razy w ciągu roku szkolnego:

 • na zakończenie pierwszego półrocza
 • na zakończenie roku szkolnego

2. Ocena zachowania ucznia należy do wychowawcy klasy po zapoznaniu się z propozycjami oceny ze strony innych nauczycieli, uczniów i samego ucznia.

3. Propozycję oceny zachowania poszczególnych uczniów podaje Wychowawca klasy na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, zaś ostateczna ocena jest zatwierdzana przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu plenarnym.

4. Przy ustalaniu oceny zachowania na jej podwyższenie wpływa:

 • reprezentowanie szkoły w różnego rodzaju gremiach, sympozjach i spotkaniach
 • reprezentowanie szkoły w różnego rodzaju olimpiadach, konkursach, zawodach i turniejach wiedzy lub umiejętności, sportowych lub artystycznych
 • występowanie w poczcie sztandarowym szkoły
 • zaangażowanie w samorządzie szkolnym lub klasowym
 • uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i zdolności, a także w organizacjach i grupach młodzieżowych
 • zaangażowanie w życie religijne i liturgiczne szkoły
 • koleżeńska pomoc innym w nauce i w innych sprawach życiowych
 • szczególna inicjatywa i zaangażowanie społeczne w klasie, szkole lub poza szkołą

5. Przy ustalaniu oceny zachowania na jej obniżenie wpływa:

 • powtarzanie się lekceważącego stosunku do uwag dotyczących zachowania
 • rażące i świadome naruszenie norm zachowania
 • otrzymanie upomnienia
 • spóźnianie się na lekcje
 • zaniedbywanie bez ważnego powodu zadeklarowanego udziału w zajęciach pozalekcyjnych

6. Wychowawca klasy w sytuacjach określonych w punktach 4. i 5. może podwyższyć lub obniżyć ocenę zachowania o jeden stopień.

7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

8. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania automatycznie nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

9. Przy wystawianiu oceny zachowania musi być wzięta pod uwagę kara dyscyplinarna nałożona na ucznia zgodnie z przepisami Statutu i Regulaminu szkoły. Nagana udzielona uczniowi przez Radę Pedagogiczną lub Dyrektora szkoły skutkuje naganną oceną zachowania za dany okres nauki.

10. W przypadku zgubienia przez ucznia dzienniczka, który zawierał adnotacje i uwagi dotyczące jego zachowania Wychowawca klasy odnotowuje ten fakt w dzienniku klasowym, zaś końcową ocenę zachowania ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

B. Opinie decydujące o ocenie zachowania:
 1. opinia wychowawcy
 2. opinia nauczycieli lub innych pracowników szkoły
 3. opinia innych uczniów
 4. opinia własna ucznia
C. Sposoby zbierania opinii o zachowaniu ucznia:
 • obserwacja przez wychowawcę, nauczycieli, pracowników szkoły i innych uczniów
 • informowanie wychowawcy o pozytywnych i negatywnych zachowaniach ucznia
 • notowanie stosownych uwag w dzienniku klasy i/lub dzienniczku ucznia
 • karta oceny lub samooceny
II. Kryteria oceny

Przy wystawianiu oceny zachowania ucznia nie istnieje ocena wyjściowa, która podlegałaby podwyższaniu lub obniżaniu! Stopień oceny określa spełnianie przez ucznia ustalonych norm zachowania w odniesieniu do poniższych kategorii:

A. Kategorie zachowania podlegające ocenie:

1. zachowywanie norm ogólnych:

 1. uczeń stosuje się do zasad organizacyjno-dyscyplinarnych określonych przez Regulamin szkoły
 2. uczeń szanuje zasady i cele Programu wychowawczego i Programu profilaktyki szkoły oraz współpracuje w ich realizacji
 3. w stosunku do ucznia nie zastosowano żadnej kary dyscyplinarnej lub nałożono karę (kary) skutkującą otrzymaniem określonej oceny zachowania.

2. sumienne wykonywanie obowiązków ucznia

 1. uczeń ma prawidłowy stosunek do nauki i wywiązuje się z obowiązków szkolnych
 2. uczeń ma odpowiednią frekwencję na zajęciach organizowanych przez szkołę, tzn. nie przekracza dopuszczonej liczby nieusprawiedliwionych godzin nauki szkolnej oraz określonej ilości spóźnień w okresie podlegającym ocenie
 3. uczeń dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób; nie powoduje sytuacji zagrażających bezpieczeństwu
 4. uczeń w sposób umyślny nie naruszył ani nie zniszczył mienia szkolnego lub prywatnej własności innych osób oraz z własnej inicjatywy naprawił szkodę spowodowaną nieumyślnie

3. zachowywanie godnej postawy chrześcijańskiej

 1. uczeń regularnie uczestniczy w życiu religijnym szkoły; bez ważnego powodu nie opuszcza mszy świętych szkolnych
 2. uczeń szanuje sakralny charakter kaplicy szkolnej
 3. uczeń okazuje poszanowanie dla wartości religijnych

4. zachowywanie norm etycznych

 • uczeń jest uczciwy, prawdomówny i odpowiedzialny w wypełnianiu swoich obowiązków

5. zachowywanie zasad kultury i dobrego wychowania

 1. zachowanie ucznia w szkole i poza szkołą świadczy o poczuciu taktu, kultury i dobrego wychowania
 2. uczeń dba o kulturę słowa i piękno mowy ojczystej
 3. uczeń szanuje godność własną oraz godność innych osób

6. godne reprezentowanie szkoły

 1. uczeń dba o honor i tradycje szkoły
 2. zachowanie ucznia w szkole i poza szkołą nie przynosi jej ujmy
 3. wygląd i strój ucznia jest odpowiedni do okoliczności reprezentowania szkoły

7. zaangażowanie społeczne

 1. zachowanie ucznia jest zgodne z dobrem społeczności szkolnej
 2. uczeń angażuje się w działalność na rzecz innych - dla dobra szkoły, klasy lub pojedynczych osób
 3. uczeń podejmuje zadania na rzecz innych proponowane przez szkołę lub klasę
B. Normy odpowiadające ocenie zachowania:
 • wzorowa:
  • w każdej kategorii postawa ucznia jest wzorem do naśladowania dla innych; jeżeli zdarzają się pojedyncze lub przypadkowe uchybienia, zwrócenie uwagi prowadzi do natychmiastowej i trwałej poprawy
  • uczeń ma nie więcej niż 2 godziny nieusprawiedliwione
  • uczeń bardzo rzadko spóźnia się na lekcje
 • bardzo dobra:
  • w pojedynczych kategoriach zdarzają się sporadyczne uchybienia lub niezbyt poważne wykroczenia o charakterze nieumyślnym
  • uczeń ma nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych
  • uczeń rzadko spóźnia się na lekcje
 • dobra:
  • w pojedynczych kategoriach zdarzają się uchybienia lub wykroczenia, za które uczeń otrzymał pisemne upomnienie Wychowawcy klasy; postawa ucznia po otrzymaniu upomnienia nie budzi jednak więcej istotnych zastrzeżeń
  • uczeń ma nie więcej niż 7 godzin nieusprawiedliwionych
  • uczeń od czasu do czasu spóźnia się na lekcje
 • poprawna:
  • w pojedynczych kategoriach zdarzają się dość częste uchybienia lub wykroczenia, za które uczeń otrzymał pisemne upomnienie Wychowawcy klasy; uczeń dość obojętnie odnosi się do swoich obowiązków albo do uwag dotyczących zachowania, zaś otrzymywane uwagi lub/i upomnienie nie przynoszą oczekiwanej poprawy
  • uczeń ma nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych
  • uczeń często spóźnia się na lekcje
 • nieodpowiednia:
  • w pojedynczych lub wszystkich kategoriach zdarzają się częste uchybienia lub wykroczenia; uczeń świadomie i lekceważąco odnosi się do swoich obowiązków albo do uwag dotyczących zachowania
  • uczeń świadomie i umyślnie spowodował wykroczenie, za które otrzymał upomnienie Rady Pedagogicznej lub upomnienie Dyrektora szkoły albo otrzymał więcej niż jedno pisemne upomnienie Wychowawcy klasy
  • uczeń ma nie więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych
  • uczeń bardzo często spóźnia się na lekcje
 • naganna:
  • w pojedynczych lub wszystkich kategoriach uczeń w rażący lub gorszący sposób naruszył/narusza regulaminowe normy zachowania
  • uczeń świadomie i umyślnie spowodował wykroczenie, za które otrzymał naganę Dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej, która nie została anulowana
  • uczeń ma więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych
  • uczeń notorycznie spóźnia się na lekcje
III. Ustalenia końcowe

1. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być wprowadzane decyzją Dyrektora szkoły, zatwierdzoną przez Radę Pedagogiczną po ewentualnej konsultacji z Samorządem Uczniowskim.

2. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum i XXI Liceum im. Św. Stanisława Kostki w dniu 30 sierpnia 2007 r.

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.