GIMNAZJUM

im. św. Stanisława Kostki w Lublinie

REGULAMIN SZKOŁY

W s t ę p

Regulamin jest załącznikiem do Statutu Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Lublinie i stanowi z nim integralną całość. Reguluje on szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania szkoły w odniesieniu do jej uczniów. W szczególności określa sposoby identyfikacji ucznia z tradycją szkoły, zasady zachowania i przebywania na terenie szkoły, prawa i obowiązki uczniów oraz zasady odpowiedzialności uczniowskiej.

R o z d z i a ł I

Tradycja szkoły

par. 1.

Uczeń zna historię szkoły i życiorys jej patrona - św. Stanisława Kostki, a także szanuje tradycję szkoły i sztandar szkoły.

par. 2.

Uczeń posiada ważną legitymację szkolną. W przypadku jej utraty lub zniszczenia podstawą wystawienia nowej legitymacji jest wpłacenie ustalonej kwoty, z której 50% otrzymuje Samorząd Uczniowski.

par. 3.1.

Uczeń ma obowiązek noszenia stroju szkolnego oraz szkolnych znaczków lub emblematów.

par. 3.2.

W trakcie zajęć szkolnych, a także podczas grupowych wyjść poza szkołę, wszystkich uczniów obowiązuje strój szkolny, tzn.:

 • · koszulka „polo” z krótkim rękawem w kolorze białym lub granatowym z naszytym po lewej stronie emblematem (logo) szkoły.
 • · dolna część stroju nie jest ściśle określona, jednak zarówno spodnie jak i spódnice muszą być dostosowane do charakteru stroju szkolnego; spódnice muszą zachować długość przynajmniej sięgającą kolan; niedopuszczalne są krótkie spodnie (powyżej kolan)
 • · dodatkowo do koszulki „polo” można zakładać wyłącznie szkolny sweter w kolorze granatowym, według obowiązującego wzoru, z naszytym lub wyhaftowanym po lewej stronie emblematem szkoły.
 • · strój szkolny powinien być trwale podpisany w sposób umożliwiający identyfikację właściciela

par. 3.3.

Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój i obuwie określone przez nauczycieli wychowania fizycznego, zgodnie z Regulaminem sali wychowania fizycznego.

par. 3.4.

Strój szkolny nie obowiązuje podczas:

- wycieczek wiążących się z wyjazdem poza miasto

- dnia integracyjnego klas pierwszych (Pliszczyn)

- Dnia Dziecka (1 czerwca)

- Dnia Sportu

- imprez rozrywkowych odbywających się po zajęciach szkolnych.

par. 3.5.

Zwolnienie z obowiązku noszenia stroju szkolnego w czasie innych zajęć organizowanych przezszkołę i nie określonych zapisami regulaminowymi każdorazowo wymaga zgody wicedyrektora Gimnazjum.

par. 3.6.

Podczas ważnych uroczystości szkolnych i pozaszkolnych uczniów gimnazjum obowiązuje strójodświętny (galowy), w którym do zwyczajnego stroju szkolnego dochodzą ciemne spodnie z materiału lub ciemne spódnice i rajstopy w kolorze naturalnym oraz ciemne buty.

par. 4.

Do ważnych świąt państwowych i szkolnych, które powinny być obchodzone przez społeczność szkolną w sposób szczególnie uroczysty należą:

 • · Rozpoczęcie roku szkolnego
 • · Dzień Patrona szkoły i ślubowanie klas pierwszych
 • · Dzień Edukacji Narodowej
 • · Rocznica odzyskania niepodległości
 • · Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • · Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów szkoły
 • · Dzień patronalny szkolnictwa katolickiego w Polsce
 • · Inne szczególne uroczystości szkolne.

par. 5.

Uczeń może reprezentować szkołę w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych i oświatowych oraz innych ważnych uroczystości jako wybrany przedstawiciel.

par.6.

Zaszczytnym wyróżnieniem ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym szkoły. Kryteria doboru chorążego i asystentów ustala odrębny regulamin.

Rozdział II

Organizacja życia w szkole

Zasady organizacyjno-dyscyplinarne

par. 7.1.

Każdy uczeń powinien zwracać się we wszelkich sprawach szkolnych do właściwych organów lub instancji szkolnych we właściwej kolejności. W pierwszej kolejności zwraca się do swojego wychowawcy, pedagoga – psychologa szkolnego lub księdza prefekta, chyba że regulamin kieruje go bezpośrednio do instancji wyższej. W dalszej kolejności zwraca się do wicedyrektora Gimnazjum. W sytuacjach uzasadnionych zwraca się do Dyrektora szkoły.

par.7.2.

Ilekroć w regulaminach pojawia się określenie „Dyrektor szkoły” oznacza to, iż osobą kompetentną do załatwienia danej sprawy jest wyłącznie Dyrektor Zespołu Szkół im. św. Stanisława Kostki. Określenie „dyrekcja” oznacza Dyrektora szkoły lub wicedyrektora odpowiedzialnego za dany obszar życia szkoły.

par. 8.1.

Dokumentem ucznia zawierającym informacje organizacyjno-dyscyplinarne jest dzienniczek ucznia. Stanowi on narzędzie przekazywania informacji pomiędzy szkołą a rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia. Dzienniczek powinien posiadać ponumerowane strony.

par. 8.2.

Uczeń ma obowiązek codziennie przynosić ze sobą dzienniczek ucznia. Na żądanie wychowawcy, innego nauczyciela lub pracownika szkoły uczeń ma obowiązek przekazać dzienniczek w celu wpisania stosownej adnotacji. Nieposiadanie dzienniczka lub odmowa jego okazania powinna zostać odnotowana jako uwaga w dzienniku klasy, co będzie miało wpływ na obniżenie oceny zachowania.

par. 9.

Uczniowie mają obowiązek znać aktualny plan zajęć oraz miejsce odbywania się lekcji. W przypadku zmian wynikających z bieżącej organizacji zajęć są o nich wcześniej informowani przez osoby pełniące dyżur szkolny.

Bezpieczeństwo w szkole

par. 10.

Uczeń jest zobowiązany dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób znajdujących się na terenie szkoły.

par. 11.1.

Uczniowie mają obowiązek pozostawać w trakcie zajęć pod opieką nauczyciela. W przypadku nieprzewidzianej nieobecności nauczyciela gospodarz lub inny przedstawiciel klasy ma obowiązek poinformować o tym wicedyrektora odpowiedzialnego za sprawy organizacyjne lub sekretariat szkoły.

par. 11.2.

Uczeń nie ma prawa samowolnie i bez wiedzy nauczyciela przebywać w trakcie zajęć szkolnych poza miejscem ich realizacji, ani opuszczać terenu szkoły.

par. 11.3.

Uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach szkolnych, a przebywają na terenie szkoły, w trakcie lekcji mają obowiązek zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać w ich prowadzeniu.

par. 12.1.

Uczniowie przebywający w kaplicy szkolnej zawsze mają obowiązek zachować i uszanować jej sakralny charakter, zachować modlitewne skupienie i umożliwiać je innym.

par. 12.2.

W trakcie jakichkolwiek akcji liturgicznych odbywających się w kaplicy szkolnej uczniowie przebywający w jej pobliżu mają obowiązek zachować odpowiednie wyciszenie i nie zakłócać ich przebiegu.

par. 13.

Uczeń ma obowiązek natychmiastowego informowania kierownictwa szkoły o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia lub życia.

par. 14.

Uczniowi nie wolno wykonywać żadnych czynności na wysokości, siadać na parapetach, wychylać się przez otwarte okna, poręcze lub wykonywać innych czynności zagrażających bezpieczeństwu.

par. 15.

Do poważnych wykroczeń ucznia naruszających szkolne zasady bezpieczeństwa i odpowiedzialności należą:

 • · świadome narażanie zdrowia i życia innych osób
 • · posiadanie i/lub palenie tytoniu
 • · posiadanie i/lub picie alkoholu
 • · posiadanie i/lub używanie narkotyków lub innych środków odurzających
 • · posiadanie i/lub rozpowszechnianie materiałów o treści niemoralnej lub godzących w katolicki charakter szkoły
 • · niezgodne z duchem szkoły katolickiej wykroczenia o charakterze obyczajowym

Wykroczenia te stanowią podstawę do obniżenia oceny zachowania oraz do wyciągnięcia konsekwencji regulaminowych aż do skreślenia z listy uczniów włącznie.

par. 16.1.

Uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych.

par. 16.2.

Uczeń ma prawo do poszanowania swojej własności prywatnej przez inne osoby jak również ma obowiązek poszanowania własności innych osób. Naruszenie tej zasady będzie pociągało za sobą odpowiedzialność regulaminową.

par. 16.3.

Uczeń, któremu zostanie udowodniona jakakolwiek kradzież na terenie szkoły lub poza szkołą, będzie podlegał specjalnej karze przewidzianej przez Regulamin szkoły, aż do skreślenia z listy uczniów włącznie. Jednocześnie będzie to powodowało obniżenie oceny zachowania do nagannej.

Zwolnienia z zajęć

par. 17.1.

Wszelkiego typu prośby rodziców o zwolnienie ucznia z zajęć wraz z podaniem powodu są zapisywane w dzienniczku ucznia.

par. 17.2.

Zwolnienia z zajęć szkolnych może udzielić wychowawca ucznia (w przypadku złego samopoczucia - po konsultacji z pielęgniarką szkolną). W razie jego nieobecności kolejno: pedagog szkolny, wicedyrektor Gimnazjum lub Dyrektor szkoły. Fakt zwolnienia ucznia wraz z datą, godziną i podpisem osoby zwalniającej musi być wpisany do jego dzienniczka.

par. 17.3.

W przypadku prośby o dłuższe zwolnienie (urlop) uzasadnione podanie podpisane przez rodziców i wychowawcę klasy należy złożyć wcześniej do Dyrektora szkoły.

par. 17.4.

Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego w imieniu Dyrektora szkoły podejmuje wicedyrektor Gimnazjum na wniosek rodziców ucznia lub jego prawnych opiekunów i na podstawie zwolnienia lekarskiego. Decyzję o zwolnieniu uczeń przekazuje właściwemu nauczycielowi wychowania fizycznego, który akceptuje ją swoim podpisem i wpisuje numer zwolnienia w rubrykę oceniania ucznia w dzienniku klasy.

par. 17.5.

Jeżeli zajęcia wychowania fizycznego są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami, uczeń posiadający zwolnienie Dyrektora szkoły z czynnego udziału w tych zajęciach może być zwolniony do domu na pisemny wniosek rodziców zawierający oświadczenie, iż biorą oni pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka. Wniosek ten powinien być uprzednio zaakceptowany i podpisany przez właściwego nauczyciela wychowania fizycznego i wychowawcę klasy oraz zatwierdzony podpisem przez wicedyrektora. Całą dokumentację dotyczącą okresowego zwolnienia z wychowania fizycznego oraz zwolnienia do domu uczeń ma obowiązek przekazać do sekretariatu szkoły.

par. 17.6.

Uczeń może zostać jednorazowo zwolniony przez nauczyciela prowadzącego lekcję z czynnego udziału w zajęciach wychowania fizycznego z powodów zdrowotnych na podstawie pisemnej prośby od rodziców.

par. 17.7.

Dostęp do szatni ucznia zwolnionego z zajęć jest możliwy na podstawie zaświadczenia podpisanego przez odpowiednią osobę zwalniającą.

Usprawiedliwianie nieobecności

par. 18.1.

Usprawiedliwienie nieobecności ucznia w szkole powinno być zapisane w dzienniczku ucznia przez rodziców lub opiekunów wraz z podaniem przyczyny nieobecności, a jeśli jest to zwolnienie lekarskie powinno być trwale dołączone do dzienniczka.

par. 18.2.

Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest pisemne usprawiedliwienie podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia albo zaświadczenie lekarskie. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia z przyczyn innych niż choroba potwierdzona zaświadczeniem lekarskim podlega ocenie wychowawcy klasy co do okoliczności podanych jako powód nieobecności w szkole. Dotyczy to szczególnie pojedynczych opuszczonych godzin lub występujących łącznie na początku i na końcu zajęć danego dnia. Oceny takiej wychowawca dokonuje w oparciu o doświadczenie zawodowe i życiowe oraz znajomość sytuacji ucznia.

par. 18.3.

Usprawiedliwienie nieobecności musi nastąpić w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły.

par. 18.4.

W razie potrzeby wychowawca może ustalić inną formę usprawiedliwiania, powiadamiając Dyrektora szkoły i rodziców.

par. 18.5.

Nieusprawiedliwione godziny oraz spóźnienia mają wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z przyjętymi w szkole szczegółowymi kryteriami oceny zachowania ucznia.

Sprawdzanie wiedzy uczniów

par. 19.

Zasady sprawdzania wiadomości, kryteria i tryb oceniania, jak również zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych określa Wewnątrzszkolny system oceniania.

R o z d z i a ł III

Obowiązki ucznia

Stosunek ucznia do nauki

par. 20.

Uczeń jest zobowiązany do:

a) realizowania szkolnego programu nauczania poprzez udział w obowiązkowych zajęciach szkolnych

b) punktualnego przychodzenia na każdą lekcję; spóźnienie powyżej 15 minut będzie traktowane jako nieobecność na zajęciach

c) rzetelnej i systematycznej nauki oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych

d) posiadania i przynoszenia na lekcję zeszytu przedmiotowego i podręcznika według zasad ustalonych przez nauczyciela przedmiotu

e) terminowego wykonywania zadań domowych

f) zgłaszania nauczycielowi na początku lekcji każdej formy i powodu nieprzygotowania do zajęć

g) nadrobienia zaległości wynikłych z przyczyn niezawinionych lub zawinionych oraz uzgodnienia z nauczycielem formy i terminu ich zaliczenia

h) wcześniejszego informowania wychowawcy lub odpowiedniego nauczyciela o swoim zgłoszeniu do udziału w zawodach, konkursach lub innych imprezach szkolnych lub pozaszkolnych, które pociąga za sobą konieczność zwolnienia z bieżących zajęć lekcyjnych

i) wcześniejszego zgłoszenia do odpowiedniego nauczyciela o swoim udziale w olimpiadzie konkursie lub zawodach, które uprawniają w danym dniu do zwolnienia z ustnej odpowiedzi lub kartkówki

par. 21.2.

W trakcie zajęć lekcyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy. W razie nieprzestrzegania tej zasady nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo zatrzymać aparat i przekazać go do dyrekcji szkoły w celu oddania go rodzicom ucznia.

par. 21.2.

Uczeń ma obowiązek w trakcie zajęć wyłączyć wszelkie urządzenia elektroniczne służące do nagrywania bądź odtwarzania dźwięku lub obrazu. Uczeń nie ma prawa bez wiedzy i zgody nauczyciela rejestrować przebiegu zajęć lub rozmów odbywanych poza zajęciami przy pomocy urządzeń rejestrujących dźwięk lub/i obraz. W przypadku nieprzestrzegania tych zasad nauczyciel ma prawo postąpić tak, jak w odniesieniu do telefonu komórkowego.

Zachowanie ucznia

par. 22.1.

Uczeń ma obowiązek okazywania szacunku i zachowywania zasad kultury, dobrego wychowania i savoir-vivre’u wobec wszystkich nauczycieli, pracowników, innych osób dorosłych oraz innych uczniów szkoły, a także godnego zachowania się poza szkołą. Podstawową normą dobrego

wychowania jest:

 • · pozdrawianie nauczycieli i pracowników szkoły na jej terenie i poza szkołą
 • · przyjmowanie postawy stojącej podczas rozmowy z osobami dorosłymi
 • · ustępowanie miejsca siedzącego nauczycielom, pracownikom szkoły i innym osobom dorosłym podczas szkolnych uroczystości, akademii, przedstawień lub liturgii
 • · przepuszczanie i dawanie pierwszeństwa nauczycielom i innym osobom dorosłym na korytarzu, schodach, w drzwiach i w innych sytuacjach porządkowych
 • · nieprzeszkadzanie w rozmowie innych osób, szczególnie nauczycieli i innych osób dorosłych
 • · używanie formuł grzecznościowych w odnoszeniu się do innych osób

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może być powodem wpisania uwagi do dzienniczka ucznia.

par. 22.2.

Uczeń jest zobowiązany do zachowania zasad kultury i dobrego wychowania wobec wszystkich osób odwiedzających szkołę.

par. 22.3.

Uczeń korzystający ze stołówki szkolnej ma obowiązek zachowywać zasady porządku i dobrego wychowania, co oznacza m.in.:

 • · cierpliwe oczekiwanie na swoją kolejkę odebrania posiłku
 • · uprzejme odnoszenie się przy stole do innych uczestników posiłku
 • · dzielenie się wspólnym posiłkiem i uprzejme dawanie pierwszeństwa innym
 • · kulturalne spożywanie posiłku
 • · odniesienie brudnych naczyń do okienka zmywalni
 • · zostawienie po sobie porządku i czystości na stole i wokół stołu

Dobrym i zaleconym zwyczajem chrześcijańskim jest rozpoczęcie i zakończenie posiłku modlitwą.

par. 23.

Uczeń ma obowiązek zachowywać godną postawę chrześcijańską. Ocena tej postawy będzie istotnie wpływać na ocenę zachowania ucznia. Szczegółowe normy w tej dziedzinie zawierają Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia oraz Program wychowawczy szkoły.

par. 24.1.

Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania norm etycznych. Wszelkie przejawy nieuczciwości w wypełnianiu programowych obowiązków ucznia nie dają się pogodzić z chrześcijańskim charakterem wychowania szkolnego. Spośród negatywnych zjawisk naruszających zasady uczciwości i sprawiedliwości należy szczególnie podkreślić:

- „ściąganie” w jakiejkolwiek formie

- odpisywanie zadań i prac domowych na terenie szkoły i poza szkołą

- fałszowanie dokumentu (np. zwolnienia lub usprawiedliwienia)

W przypadku „ściągania” uczeń pracujący niesamodzielnie powinien otrzymać ocenę negatywną. Powinna też zostać odnotowana w dzienniku stosowna uwaga, która będzie miała wpływ na ocenę z zachowania.

W przypadku odpisywania prac z zeszytu innego ucznia, nauczyciel zatrzymuje obydwa zeszyty i przekazuje je właściwemu nauczycielowi przedmiotu.

W przypadku sfałszowania dokumentu uczeń będzie podlegał karze ustalonej przez wychowawcę i dyrektora. Będzie to także wpływało na obniżenie oceny zachowania.

par. 24.2.

Uczeń bierze szczególną odpowiedzialność za wszelkie formy publikacji, w których personalnie odnosi się do innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły lub do samej szkoły. W przypadku naruszenia dóbr osobistych, dobrego imienia szkoły lub podstawowych norm kultury i szacunku (np. w publikacjach internetowych) uczeń będzie podlegał karze przewidzianej przez Regulamin szkolny, aż do skreślenia z listy uczniów włącznie. Jednocześnie spowoduje to odpowiednie obniżenie oceny zachowania.

par. 24.3.

Każde publiczne wystąpienie lub publikacja medialna ucznia powinna być chlubna dla szkoły o charakterze katolickim. Udział we wszelkiego typu pokazach ciała, konkursach mody lub sylwetek, a także w prezentacjach, przedstawieniach i innych przedsięwzięciach niezgodnych z tradycjami polskiej i katolickiej kultury daje podstawę do obniżenia oceny zachowania i wyciągnięcia konsekwencji regulaminowych, aż do skreślenia z listy uczniów włącznie.

par. 25.

Uczeń ma obowiązek dbania o schludność i czystość stroju szkolnego.

par. 26.

Uczeń ma obowiązek swoim wyglądem zewnętrznym godnie reprezentować szkołę katolicką, co oznacza, że nie nosi ekstrawaganckich, nienaturalnych lub farbowanych fryzur, ozdób na ciele (dla dziewcząt dopuszczalne są pojedyncze, niewielkie kolczyki w uszach), tatuaży, makijażu, malowanych paznokci i innych niestosownych lub przesadnych ozdób.

par. 27.

Obowiązkiem każdego ucznia jest sumienne wykonywanie przyjętych lub przydzielonych zadań, m.in. dyżuru klasowego lub szkolnego. Obowiązki dyżurnych określa odrębny regulamin. Wykonywanie tych zadań wpływa na ocenę zachowania ucznia.

par. 28.

Uczeń jest zobowiązany do poinformowania wychowawcy o przynależności do organizacji poza szkołą.

par. 29.

Uczeń powinien informować osoby upoważnione, przy zachowaniu prawa do dyskrecji, o swoich kłopotach osobistych, rodzinnych, materialnych i zdrowotnych.

Stosunek do mienia szkolnego

par. 30.1.

Uczeń ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego. Uczeń dba o porządek, ład, estetykę pomieszczeń oraz o zieleń w szkole i w otoczeniu szkoły.

par. 30.2.

Uczeń ma obowiązek dbać o wszelkie pomoce i materiały szkolne, używane na jej terenie lub wypożyczane do domu, szczególnie o książki i materiały wypożyczane z biblioteki szkolnej. Ponadto ma obowiązek w odpowiednim terminie zwracać je z powrotem.

par. 30.3.

Uczniowie są materialnie odpowiedzialni za spowodowane zniszczenia. W przypadku niemożliwości imiennego ustalenia winnych odpowiedzialność za powstałe zniszczenia ponosi grupa uczniów obecna przy dokonanych faktach.

par. 31.1.

Uczniowie mają obowiązek korzystania z szatni oraz noszenia odpowiedniego obuwia określonego przez dyrekcję szkoły.

par.31.2

Wszystkich uczniów na terenie szkoły obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie szkolne. Obuwiem dopuszczonym na terenie szkoły są wszelkiego rodzaju kapcie (ciapy, klapki) na gumowej podeszwie. Dopuszcza się także innego rodzaju lekkie i przewiewne obuwie na miękkiej, gumowej i jasnej podeszwie. Nie mogą nim jednak być żadne buty, które byłyby używane na zewnątrz.

par. 31.3.

Uczeń jest zobowiązany do zachowania porządku w szatniach szkolnych i używania szkolnego worka na obuwie, który należy zwrócić po uprzednim wypraniu i ewentualnym naprawieniu do administracji szkoły po zakończeniu edukacji w szkole. W przypadku zniszczenia lub utraty worka uczeń jest zobowiązany do pokrycia jego kosztu.

par. 31.4.

Na zakończenie roku każda klasa ma obowiązek uporządkować i opróżnić szatnię, zaś jej stan przedstawić swojemu wychowawcy.

par. 32.

Każda klasa ma obowiązek troszczyć się o salę powierzoną jej opiece.

Rozdział IV

Prawa ucznia

Godność i bezpieczeństwo ucznia

par. 33.

Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego traktowania przez wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły i innych uczniów.

par. 34.

Uczeń ma prawo do zachowania dyskrecji o jego sytuacji osobistej lub rodzinnej, o ile ujawnienie pewnych informacji wobec ściśle określonej grupy osób nie będzie konieczne dla jego dobra i nastąpi za jego zgodą lub zgodą jego rodziców (prawnych opiekunów).

par. 35.

Uczeń ma prawo do opieki zdrowotnej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

par. 36.

Uczeń ma prawo do poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz do ochrony przed sytuacjami zagrażającymi jego bezpieczeństwu. Sposoby wspomagania ucznia i ochrony jego poczucia bezpieczeństwa określa Program wychowawczy szkoły oraz Program profilaktyki.

par. 37.1.

Uczeń ma prawo do wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, dni wolnych od nauki szkolnej, ferii i przerw świątecznych.

par. 37.2.

W czasie przerwy międzylekcyjnej możliwe jest wyjście na boisko szkolne pod warunkiem, że panują bardzo dobre warunki atmosferyczne, a uczniowie pozostają pod opieką dyżurującego nauczyciela. Wyjście na boisko wymaga jednak kontrolowania czasu przerwy i nie usprawiedliwia spóźnienia się na lekcję.

par. 38.1.

Uczeń w trudnej sytuacji materialnej może uzyskać pomoc z budżetu szkoły w miarę posiadanych środków, od Rady Rodziców lub od sponsorów (stypendium, zapomoga, dopłata do obiadów, wycieczka lub obóz, zwolnienie z części opłat na Radę Rodziców). Powinien jednak przedstawić swoją trudną sytuację wychowawcy klasy, Dyrektorowi szkoły lub Prezydium Rady Rodziców.

par. 38.2.

Uczniów z rodzin rozbitych, niepełnych oraz niewydolnych wychowawczo, sieroty i półsieroty – szkoła stara się otoczyć szczególną troską, przy zachowaniu ich prawa do dyskrecji.

Zdobywanie wiedzy

par. 39.

Uczeń ma prawo do pomocy nauczyciela w zdobywaniu wiedzy i jej poszerzaniu. Może wyrażać wątpliwości, własne sądy oraz prowadzić dyskusję z treściami zawartymi w podręczniku i przekazywanymi w przez nauczyciela.

par. 40.1.

Uczeń ma prawo do indywidualnego traktowania przez nauczyciela ze względu na swoje zdolności lub trudności i dysfunkcje poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, sprawdzianów oraz zadań domowych.

par. 40.2.

W czasie lub po zakończeniu zajęć uczeń ma prawo zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniach domowych.

par. 41.1.

Uczniowie, którzy mają zaległości edukacyjne powstałe nie z ich winy mają prawo do zorganizowania dla nich okresowych zajęć wyrównawczych. W każdym przypadku decyduje o tym Dyrektor szkoły.

par. 41.2.

W przypadku zaległości spowodowanych dłuższą nieobecnością nauczyciela, po uzgodnieniu z dyrekcją uczniowie mają prawo do wyrównania przez nauczyciela materiału poprzez dodatkowe godziny z danego przedmiotu lub konsultacje.

par. 41.3.

Uczeń ma prawo do indywidualnej pomocy ze strony nauczyciela, jeśli zaległości powstały z przyczyn od niego niezależnych (choroba, wypadki losowe, mniejsze zdolności).

par. 42.1.

Uczeń może z przyczyn indywidualnych nie przygotować się do lekcji 2 razy w półroczu. W przypadku jednej godziny przedmiotu w tygodniu, uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania, natomiast przy sześciu godzinach tygodniowo - do trzech nieprzygotowań. Nieprzygotowanie obejmuje także zadanie domowe (nie dotyczy to zapowiedzianych prac klasowych i zapowiedzianych kartkówek) - z zawieszeniem tego prawa na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w styczniu i czerwcu.

par. 42.2.

Uczeń ma prawo być zwolniony z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek, jeżeli wylosowany na dany dzień tzw. „szczęśliwy numer” odpowiada jego numerowi w dzienniku. Nie dotyczy to zapowiedzianych powtórzeń, kartkówek i sprawdzianów. Nie dotyczy również przedmiotów, które są realizowane w wymiarze 1 godziny tygodniowo w ciągu roku. Uczeń taki ma ponadto prawo do odpowiedzi ustnej w pierwszej kolejności w danym dniu, jeśli wyrazi taką wolę.

par. 43.

Uczeń ma prawo, aby na jednej lekcji nie otrzymać więcej niż jednej oceny negatywnej z powodu nieusprawiedliwionego nieprzygotowania do zajęć. Ma także prawo, aby nie być pytanym z tego samego przedmiotu w dniu bezpośrednio następującym po tej lekcji.

par. 44.

Uczeń zdolny, po spełnieniu odpowiednich warunków, ma prawo do indywidualnego toku lub programu nauczania, zgodnie z przepisami prawa.

Udział w konkursach

par. 45.1.

Uczeń ma prawo do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych, interdyscyplinarnych i tematycznych organizowanych w szkole i poza szkołą.

par. 45.2.

Zasady dotyczące uczniów biorących udział w konkursach kuratoryjnych są zawarte w Regulaminie Uczestnika Konkursów Kuratoryjnych.

Zajęcia pozalekcyjne

par. 46.

Uczniowie mają prawo uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę. Zajęcia takie mogą mieć charakter stały lub przejściowy, zdeklarowany lub otwarty. W przypadku zajęć stałych i zdeklarowanych udział w nich jest odnotowywany w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.

par. 47.

Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej i boiska zgodnie z ich przeznaczeniem po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w dni wolne pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora szkoły i zapewnienia właściwej opieki.

par. 48.

Uczniowie mają prawo rozwijać swoje zdolności w ramach grup artystycznych, sportowych lub zadaniowych, wykorzystując do tego pomieszczenia i sprzęt szkolny, po uzyskaniu zgody dyrekcji i pod warunkiem, że nie przeszkadzają w realizacji innych zajęć szkolnych. Grupy działające stale lub przez dłuższy okres czasu muszą mieć stałego opiekuna.

Rozrywka i kultura

par. 49.1.

Uczniowie mają prawo do zorganizowania przedsięwzięć o charakterze rozrywkowym lub kulturalnym po uzyskaniu zgody dyrekcji, zorganizowaniu odpowiedniej opieki i pod warunkiem zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.

par. 49.2.

Zgodnie ze zwyczajem szkolnym, uczniowie klas drugich mają prawo zorganizować zabawę zwaną „otrzęsinami” dla klas pierwszych, która odbywa się w Dniu Patrona szkoły. Zabawa musi jednak przebiegać pod kontrolą wychowawców i nie może przybierać form upokarzających lub w inny sposób krzywdzących młodszych kolegów i koleżanki.

par. 49.3

Uczniowie i rodzice klas trzecich mają prawo do zorganizowania zabawy zwanej „balem gimnazjalnym”, po uzgodnieniu szczegółów z Dyrektorem szkoły pod warunkiem zapewnienia zasad bezpieczeństwa i porządku.

Akcje społeczne

par. 50.

Uczniowie mają prawo organizowania na terenie szkoły lub poza szkołą przedsięwzięć o charakterze społecznym lub charytatywnym. Mogą gromadzić w ten sposób fundusze na określone cele. Ze względów sanitarnych nie wolno jednak organizować na terenie szkoły kiermaszów ciast lub innych produktów spożywczych.

Opinie i skargi

par. 51.

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wyrażania swoich uzasadnionych opinii o pracy nauczyciela wobec dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy lub pedagoga i psychologa szkolnego.

par. 52.1.

W przypadku naruszenia praw ucznia, w szczególności określonych w Konwencji o Prawach Dziecka, ma on prawo zgłaszania swojej skargi przy zachowaniu właściwego trybu postępowania, określonego w par 7.1. W razie konieczności sprawa zostaje przedłożona Dyrektorowi szkoły na piśmie.

par. 52.2.

Dyrektor może powołać komisję do zbadania i zaopiniowania przedstawionej sprawy, do której wchodzi wicedyrektor szkoły w roli przewodniczącego, wychowawca danego ucznia, pedagog lub psycholog szkolny, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawiciel samorządu klasowego. Jeśli sprawa dotyczy wychowawcy klasy, do komisji zamiast niego wchodzi nauczyciel wskazany przez Samorząd Uczniowski. Komisja ustala na piśmie swoją ocenę przedstawionej sprawy i zatwierdza ją zwykłą większością głosów. Ustaloną opinię komisja przedstawia Dyrektorowi szkoły.

par. 52.3.

Decyzje Dyrektora na terenie szkoły są ostateczne. W razie ich kwestionowania uczniowi przysługuje prawo odwołania się do instancji nadrzędnej, którą jest organ prowadzący szkołę, Kurator Oświaty lub Rzecznik Praw Dziecka, zachowując właściwą kolejność postępowania.

R o z d z i a ł V

Nagrody i kary

par. 53.1.

Nagrodę może otrzymać uczeń, zespół klasowy lub grupa uczniów.

par. 53.2

Nagroda może być przyznana w dziedzinie i formie określonej w par. 36 p.2. Statutu szkoły.

par.53.3.

Stypendia naukowe są przyznawane zgodnie z Regulaminami przyznawania stypendiów.

par. 53.4.

Nagroda, po odpowiednim udokumentowaniu, może być przyznana na wniosek: wychowawcy klasy, Rady Pedagogicznej, Dyrektora szkoły, opiekuna Samorządu Uczniowskiego, szkolnej organizacji młodzieżowej, grupy lub instytucji pozaszkolnej.

par. 53.5.

Nagroda może być udzielona lub wręczona indywidualnie lub publicznie, w obecności klasy, Rady Pedagogicznej lub całej społeczności szkolnej.

par. 53.6.

Fakt uzyskania nagrody powinien być odnotowany w odpowiednich dokumentach szkoły oraz w indywidualnych dokumentach ucznia.

par. 53.7.

Informację o przyznaniu nagrody uczniowi szkoła przekazuje rodzicom (opiekunom) ucznia najpóźniej w dniu zakończenia roku szkolnego.

par.54.1.

Za nieprzestrzeganie Statutu szkoły, Regulaminu szkoły i innych regulaminów, nieprzestrzeganie zarządzeń organów szkoły, a także za każde naruszenie przepisów lub zarządzeń pozaszkolnych udokumentowane opinią lub odpowiednim orzeczeniem, na ucznia lub na określoną grupę uczniów może zostać nałożona odpowiednia kara.

par. 54.2.

Kara, zależnie od powagi wykroczenia, może zostać nałożona przez odpowiednią instancję według następującej gradacji:

a) upomnienie wychowawcy klasy lub wicedyrektora Gimnazjum

b) nagana wicedyrektora Gimnazjum

c) nagana Dyrektora szkoły

d) skreślenie ucznia z listy uczniów

par. 54.3.

Podstawą do zwrócenia się Dyrektora szkoły do Kuratora oświaty z wnioskiem o dyscyplinarne przeniesienie ucznia do innej szkoły może być:

a) rażące okazywanie lekceważenia wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły

b) rażące okazywanie lekceważenia wobec religii i moralności katolickiej

c) przynależność do organizacji lub nieformalnych grup o charakterze antychrześcijańskim

d) kradzież lub świadome niszczenie mienia innych osób lub mienia społecznego

e) poważne wykroczenie przeciw zasadom bezpieczeństwa oraz normom Statutu, o których mowa w par. 15. niniejszego Regulaminu

f) świadome lub uporczywe demoralizowanie innych przez słowa, gesty, uczynki i publikacje, a także przez gorszący dla innych stosunek do obowiązków szkolnych

g) stosowanie wobec innych osób agresji i tzw. mobbingu, o którym mowa w Programie profilaktyki szkoły.

h) udokumentowane naruszenie przepisów prawa państwowego

par. 54.4.

Z wnioskiem do Dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić:

a) rodzice uczniów

b) Rada Pedagogiczna

par. 54.5.

Nałożenie kary pociąga za sobą konsekwencje, które w zależności od powagi wykroczenia mogą być stosowane pojedynczo lub łącznie:

 • · obniżenie oceny zachowania
 • · zagrożenie skreśleniem z listy uczniów w przypadku następnego wykroczenia
 • · zawieszenie przez Dyrektora szkoły w pełnieniu funkcji społecznej
 • · zawieszenie przez Dyrektora prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz
 • · zawieszenie prawa do udziału w szkolnej lub pozaszkolnej imprezie rozrywkowej lub kulturalnej
 • · zawieszenie prawa do udziału w wycieczce klasowej
 • · skrócenie lub zawieszenie wycieczki klasowej (za wykroczenie popełnione przez zespół klasowy)
 • · praca na rzecz szkoły

par. 54.6.

Przy wymierzaniu kary uwzględnia się dotychczasową postawę ucznia.

par. 54.7.

Przy składaniu poręczenia, o którym mowa w par. 34. p. 6. Statutu szkoły należy określić czas zawieszenia kary oraz warunki, których spełnienie pozwoli ją anulować.

par. 54.8.

Decyzja o nałożeniu kary, jeżeli nie zostały naruszone przepisy formalne, jest ostateczna.

par. 54.9.

Nałożona kara, o ile nie została anulowana, musi być uwzględniona przy ustalaniu oceny zachowania.

par. 54.10.

O każdej karze szkoła niezwłocznie informuje rodziców ucznia.

R o z d z i a ł VI

Postanowienia końcowe

par. 55.1.

Ocena realizacji Regulaminu szkolnego może być dokonywana na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w razie potrzeby z udziałem lub po konsultacji z Samorządem Uczniowskim lub/i Radą Rodziców.

par.55.2.

Regulamin szkoły nie jest dokumentem zamkniętym. Nowelizacja może być dokonywana w każdym czasie przez właściwe organy oraz w trybie określonym w par. 55.1.

par. 55.3.

Do Regulaminu szkoły powinny być wprowadzone uzupełnienia, które wynikają z nowych przepisów prawa oraz ustaleń organów odpowiedzialnych za funkcjonowanie szkoły.

par. 56.

Regulamin został przyjęty przez Radę Pedagogiczną w czasie posiedzenia w dniu 30 sierpnia 2007r.

DO GÓRY

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.