OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

W XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

im. św. Stanisława Kostki

 

§ 1.

 

1. Ocenianie Wewnątrzszkolne w XXI LO obejmuje:

  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych, dodatkowych i uzupełniających zajęć edukacyjnych.
  2. ustalenie kryteriów oceny zachowania.
  3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych, dodatkowych i uzupełniających zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formie określonej w Ocenianiu Wewnątrzszkolnym.
  4. ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych, dodatkowych i uzupełniających zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 6. ust 1. § 9. ust. 2.
  5. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z § 12.
  6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych, dodatkowych i uzupełniających zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  7. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

2. Ocenianie Wewnątrzszkolne jest zgodne z przepisami Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia
2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
3. Ocenianie Wewnątrzszkolne stanowi załącznik do Statutu szkoły.

4. Ocenianie Wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w
stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w
szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę, oraz formułowaniu oceny.
5. Ocenianie Wewnątrzszkolne ma na celu:
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach
w tym zakresie,
b) wdrażanie i motywowanie do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,
c) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,2
d) kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we
własnym działaniu,
e) nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań,
f) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
w uczeniu się, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
g) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
6. Ocenianie Wewnątrzszkolne jest rozszerzane o tzw. szczegółowe wymagania edukacyjne
niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych, dodatkowych i uzupełniających zajęć edukacyjnych. Szczegółowe wymagania
edukacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych są udostępnione na stronie internetowej szkoły.
7. Ocenianie Wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w danym oddziale, dostarczając
uczniowi informacji zwrotnej o:
a) jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności,
b) skuteczności wybranych metod uczenia się,
c) poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych.


§ 2.


1. Plan nauczania XXI LO może obejmować przedmioty uzupełniające (przyroda, historia i
społeczeństwo, ekonomia w praktyce, Business English, ekologia, podstawy języka łacińskiego,
propedeutyka filozofii, grafika komputerowa) oraz fakultety dla uczniów klas trzecich (fakultety
do r. szkolnego 2013/1014).
2. Oceny osiągnięć uczniów w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych dokonuje nauczyciel
prowadzący te zajęcia. Oceny cząstkowe może wystawiać również nauczyciel tych samych zajęć
edukacyjnych okresowo zastępujący nieobecnego nauczyciela stale (lub doraźnie).
3. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do
klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych
opiekunów) o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych, dodatkowych i uzupełniających zajęć
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywania rocznej oceny klasyfikacyjnej z
obowiązkowych, dodatkowych i uzupełniających zajęć edukacyjnych,
c) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
(prawnych opiekunów) o:
a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceny zachowania,3
b) warunkach i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania,
c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Nauczyciele wchodzący w skład poszczególnych Zespołów Przedmiotowych opracowują dla
każdego przedmiotu szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i uzupełniających zajęć
edukacyjnych, o których mowa w § 1. ust. 6. i który jest zgodny z zasadami określonymi w
Ocenianiu wewnątrzszkolnym.
7. Szczegółowe wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 6. określają z uwzględnieniem
specyfiki danego przedmiotu m. in.:
a) wymagania edukacyjne wynikające z realizowanych programów nauczania uwzględniających
podstawę programową,
b) kryteria niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen oraz dodatkowo mogą określać sposoby
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, zasady przeprowadzania sprawdzianów i ich
popraw.
8. Nauczyciele każdego przedmiotu na początku każdego roku szkolnego zapoznają uczniów z
Ocenianiem Wewnątrzszkolnym oraz ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi, o których
mowa w § 1. ust. 6.


§ 3.


1. Proces oceniania (oceny) jest jawny w każdej jego formie zarówno dla ucznia jak i jego rodziców
(prawnych opiekunów). Mają oni prawo do bieżącej informacji o ocenach cząstkowych, wynikach
i ocenach wszelkich prac pisemnych i sprawdzianów wiadomości oraz wglądu do dokumentacji
związanej z obserwacją i ocenianiem ucznia.
2. Informacje dotyczące przebiegu i wyników procesu nauczania są poufne dla osób postronnych.
Za osoby postronne nie uważa się pracowników pedagogicznych szkoły oraz uczniów tej samej
klasy.
3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu podczas danych zajęć
edukacyjnych. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione prace
kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu -
podczas zebrań lub ustalonych wcześniej konsultacji z nauczycielem.
Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może podjąć decyzję, czy i na jakich warunkach
udostępnia uczniom pisemne prace kontrolne do domu.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę
powinien ją uzasadnić uwzględniając zapisy w szczegółowych wymaganiach edukacyjnych, o
których mowa w § 1. ust. 6.
5. Okres przechowywania dokumentacji związanej z ocenianiem określają odrębne przepisy.
Czas przechowywania pisemnych prac kontrolnych nie powinien być krótszy niż 1 rok.4


§ 4.


1. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i
dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia.
2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 2. ust. 4 lit.
a), do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
ucznia, uwzględniając § 6. rozporządzenia, o którym mowa w § 1. ust 2. Oceniania
Wewnątrzszkolnego.
3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu
edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki
drugiego języka obcego.
4. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 2., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może
nastąpić na podstawie tego orzeczenia.


§ 5.


1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na
czas określony w tej opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.


§ 6.


1. Oceny cząstkowe określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej części
programu nauczania, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, określające ogólny poziom
wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany okres (rok
szkolny) ustala się według następującej skali:

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe
celujący cel. 6
bardzo dobry bdb. 5
dobry db. 4
dostateczny dst. 3
dopuszczający dop. 2
niedostateczny ndst. 1


2. Oceny cząstkowe, o których mowa w ust. 1 (z wyjątkiem oceny celującej i niedostatecznej),
nauczyciel może wyrazić w skali zmodyfikowanej, tj. rozszerzonej o znaki „+” i „– " z wyjątkiem
rocznych ocen klasyfikacyjnych.
3. Ustala się następujące wymagania edukacyjne, określające warunki uzyskania przez ucznia
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych:
a) Wymagania konieczne (K) na stopień dopuszczający obejmują następujące treści nauczania:
 niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia,
 luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień,
 potrzebne w życiu,
 słabe rozumienie treści programowych, podstawowe wiadomości i procedury są odtwarzane, brak
umiejętności wyjaśniania zjawisk,
 nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w formułowaniu myśli,
b) Wymagania podstawowe (P) na stopień dostateczny obejmują elementy treści:
 najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,
 łatwe nawet dla ucznia mało zdolnego,
 o niewielkim stopniu trudności, a więc przystępne,
 często powtarzające się w programie nauczania,
 dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
 głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości,
 zakres opanowanego materiału programowego ograniczony do treści podstawowych (odtwarzany
powyżej 50%), uczeń rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne między
treściami,
 poprawne rozumienie podstawowych uogólnień, stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach
typowych (teoretycznych i praktycznych) z pomocą nauczyciela,
 przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja i klarowność
wypowiedzi, niewielkie i nieliczne błędy.
Warstwa treści podstawowych nie powinna przekraczać 30% treści podstawy programowej lub
programu.
c) Wymagania rozszerzające (R) na stopień dobry obejmują elementy treści:
 istotne w strukturze przedmiotu,
 bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych,
 przydatne, ale nie niezbędne w opanowywaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów
szkolnych,
 użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,
 opanowanie większości materiału programowego (przynajmniej najważniejsze 75%), treści
logicznie powiązane,
 poprawne rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi oraz przy inspiracji
nauczyciela – wyjaśnianie zjawisk i umiejętna ich interpretacja,
 podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej dziedziny
wiedzy, wypowiedzi klarowne, nieliczne usterki stylistyczne, zwięzłość wypowiedzi umiarkowana.
 wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów
(przykładów) znanych z lekcji i podręcznika.6
d) Wymagania dopełniające (D) na stopień bardzo dobry obejmują pełny zakres treści określonych
programem nauczania. Są to więc treści:
 złożone trudne, ważne do opanowania,
 wymagające korzystania z różnych źródeł,
 umożliwiające rozwiązywanie problemów,
 pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,
 obejmujące pełny zakres wymagań programowych,
 właściwe rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi, samodzielne
wyjaśnianie zjawisk, wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktyce oraz w sytuacjach nietypowych,
rozwiązywanie problemów (o odpowiednio dobranym stopniu trudności) w sposób twórczy,
 poprawny styl wypowiedzi, sprawne posługiwanie się obowiązującą w danym przedmiocie
terminologią, precyzja i dojrzałość (odpowiednia do wieku) wypowiedzi ustnych i pisemnych.
e) Wymagania wykraczające (W) na stopień celujący obejmują wszystkie opanowane przez ucznia
treści z podstawy programowej lub programów nauczania oraz:
 mogące wykraczać poza podstawę programową,
 w znacznym stopniu stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,
 wynikające z indywidualnych zainteresowań ucznia,
 zgodnie z wymogami nauki rozumienie uogólnień i związków między nauczanymi treściami;
wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji i pomocy nauczyciela,
 poprawny styl i język wypowiedzi, swoboda w posługiwaniu się terminologią właściwą dla danego
etapu kształcenia i zająć edukacyjnych, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi,
 uczestniczenie i odnoszenie znaczących sukcesów w pozaszkolnych formach aktywności
związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, olimpiady, zawody
sportowe),
 z wychowania fizycznego – wysoki ponadprzeciętny stopień sprawności fizycznej, bardzo duże
umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu potwierdzone znaczącymi osiągnięciami
indywidualnymi lub zespołowymi w międzyszkolnych zawodach lub turniejach sportowych,
f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań nawet na ocenę dopuszczającą,
którego wiadomości i umiejętności nie rokują nadziei na sukces w dalszych etapach kształcenia, który
nie skorzystał z pomocy szkoły, nie dążył do uzupełnienia wiedzy i umiejętności.


§ 7.


1. Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu okresu, na podstawie którego wystawia się ocenę
klasyfikacyjną jest uzależniona od tygodniowej ilości godzin danych zajęć edukacyjnych i nie
powinna być niższa niż podana w poniższej tabeli:

Tygodniowa
liczba godzin
Klasy I – II
(minimalna ilość
ocen)
Klasa III
(minimalna ilość ocen)
I sem. II sem.
1. godz. 3 3 1
2 godz. 3 3 2
3 godz. 4 4 3
4 i więcej 4 4 3


2. Oceny cząstkowe powinny być wystawione za różne, zależnie od specyfiki przedmiotu, formy
aktywności ucznia; nauczyciel powinien stosować różnorodne, choć nie równoważne metody
sprawdzania wiadomości ucznia.
3. Uczeń ma prawo do jednorazowego poprawienia oceny nie wyższej niż dopuszczająca
wystawionej na podstawie całogodzinnej pracy pisemnej w terminie ustalonym przez nauczyciela.

4. Ocenom bieżącym nadaje się wagi dla wszystkich form sprawdzania osiągnięć, o których mowa w par. 17  ust. 3.

5. Wagi dla ocen bieżących za poszczególne sposoby sprawdzania osiągnieć ucznia są ustalane przez zespoły przedmiotowe.

6. Przy wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel wykorzystuje wagi ocen, o których mowa w ust. 5, jako jeden z elementów pomocniczych przy wystawieniu tych ocen.


§ 8.


1. Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się prac klasowych, sprawdzianów i
kartkówek bezpośrednio po całodziennej (do godz. 18.00) lub kilkudniowej wycieczce szkolnej.
2. Po zakończeniu wymiany międzynarodowej, uczniowie biorący w niej udział mają prawo do
wyrównania zaległości w ciągu najbliższego tygodnia przypadającego po wymianie.
3. Nie przeprowadza się całogodzinnych sprawdzianów wiadomości, prac klasowych i wypracowań na
dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej XXI LO.


§ 9.


1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i internackim,
b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,
c) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
d) postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły,
e) dbałość o piękno mowy ojczystej,
f) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,
g) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
h) okazywanie szacunku innym osobom,
i) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.
2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:

Ocena Skrót literowy
wzorowe wz.
bardzo dobre bdb.
dobre db.
poprawne popr.
nieodpowiednie ndp.
naganne Ng.


3. Ocena z zachowania uczniów ma na celu:
a) nabywanie przez uczniów umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań
indywidualnych i społecznych,
b) kształtowanie u uczniów umiejętności akceptacji, preferowania i dokonywania wyboru wartości
pozytywnych we własnym działaniu,
c) kształtowanie cech osobowości stanowiących podstawę dla pozytywnych etycznie i społecznie
zachowań,
d) rozwijanie u uczniów umiejętności i nawyków samokontroli i pracy nad swoją postawą,
e) kształtowanie u uczniów poczucia własnej wartości.
4. Szczegółowe kryteria oceny z zachowania, tryb i zasady jej ustalania przygotowuje Rada
Pedagogiczna.
5. Szczegółowe kryteria wystawiania uczniom oceny zachowania określa regulamin ocen
zachowania, który stanowi załącznik do Oceniania Wewnątrzszkolnego.
6. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli
oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i
norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
7. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z
zastrzeżeniem § 16. ust. 2. lit. b.
8. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego
nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,w tym poradni specjalistycznej.
9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
11. Rada Pedagogiczna XXI LO może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono
naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
12. Nauczyciel uczący w danym oddziale informuje (w tym na prośbę wychowawcy) w formie ustnej
lub pisemnej wychowawcę klasy o postępach każdego ucznia w nauce oraz o jego zachowaniu.


§ 10.


1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z
zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu 9
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, według
skali, o której mowa w § 6. ust. 1., oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego w
miesiącu styczniu dla klas I i II oraz dla klas III w miesiącu grudniu albo styczniu.
3. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku
szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen
klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania, według skali, o której mowa odpowiednio w § 6. ust. 1
i § 9. ust. 2.
4. Na tydzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni
nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach
klasyfikacyjnych.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) i uczniowie są informowani przez nauczycieli, którzy prowadzą
dane zajęcia edukacyjne oraz wychowawcę klasy o przewidywanych rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania na co
najmniej dwa tygodnie przed rocznym plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
6. O przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych, uzupełniających i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, rodzice (prawni
opiekunowie) są informowani w formie pisemnej.
7. Uczniowie są zobowiązani do przekazania rodzicom (prawnym opiekunom) pisemnych informacji,
o których mowa w ust. 6. o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej ocenie zachowania. Podpisane przez rodziców
(prawnych opiekunów) informacje uczeń przekazuje wychowawcy klasy.
8. Śródroczne i roczne ceny klasyfikacyjne z obowiązkowych, uzupełniających i dodatkowych zajęć
edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną
ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli,
uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
9. W szczególnych sytuacjach Dyrektor szkoły może zlecić innemu nauczycielowi ustalenie dla
uczniów danej klasy ocen klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 8.


§ 11.


1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia
uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę
możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
W takiej sytuacji szkoła udziela pomocy w różnych formach, np. takich jak:
a) umożliwienie udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, o ile takie zajęcia zleci
Dyrektor szkoły,10
b) udzielenie pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzielenie materiału do uczenia się
na części,
c) zlecenie prostych, dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny,
d) wskazanie właściwej literatury,
e) zorganizowanie pomocy koleżeńskiej,
f) indywidualne ustalenie sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych cząstkowych ocen
niedostatecznych.
2. Na prośbę ucznia, którego stosunek do obowiązków szkolnych jest szczególnie wyróżniający
(systematyczne przygotowanie się do lekcji, brak nawet dopuszczonych regulaminem
wewnętrznym nieprzygotowań, przynoszenie niezbędnych pomocy dydaktycznych, właściwa
praca na lekcjach i zaangażowanie w proces dydaktyczny), nauczyciel powinien umożliwić mu
poprawienie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej poprzez dodatkowe sprawdzenie wiadomości w
ciągu ostatniego tygodnia przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
- jego zakres ustala nauczyciel.
3. Uczeń ma prawo do poprawienia proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej, nauczyciel
prowadzący dane zajęcia edukacyjne i przekazuje je do wiadomości uczniom na co najmniej
miesiąc przed wystawieniem oceny na koniec roku szkolnego.
4. Ustala się następujące szczegółowe warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny
rocznej:
1) Uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie ) mają prawo złożyć pisemny wniosek do nauczycieli
poszczególnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych o podwyższenie proponowanej
oceny rocznej z danych zajęć, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu zapoznania się z
propozycją oceny.
2) Wniosek, o którym mowa w p. 1. powinien zawierać uzasadnienie oraz wskazanie, o jaką ocenę
ubiega się uczeń. Wniosek, który nie zawiera uzasadnienia, nie będzie rozpatrywany.
3) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o podwyższenie proponowanej
oceny rocznej wyłącznie o jeden stopień.
4) Nauczyciel wyraża zgodę na procedurę podwyższenia proponowanej oceny, gdy uczeń spełnił
poniższe warunki:
a) na bieżąco prowadził zeszyt przedmiotowy (nie dotyczy zajęć wychowania fizycznego),
b) wszystkie nieobecności na zajęciach z tego przedmiotu są usprawiedliwione,
c) przystąpił do wszystkich planowanych całogodzinnych sprawdzianów wiadomości lub
sprawdzianów umiejętności lub ich popraw,
d) jego średnia arytmetyczna ocen w danym roku szkolnym ze wszystkich zapowiedzianych
pisemnych sprawdzianów wiadomości jest wyższa o co najmniej 0,5 od proponowanej oceny rocznej.
e) brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadach lub konkursach z tego przedmiotu (dotyczy
wnioskowania o ocenę celującą),11
5) Jeżeli uczeń nie spełnia warunków podanych w p. 4., wniosek może zostać zaopiniowany przez
nauczyciela negatywnie.
6) W przypadku, gdy uczeń spełnił warunki podane w p. 4. - nauczyciel ustala z nim zakres materiału
oraz formę sprawdzenia wiadomości i umiejętności (pisemną lub ustną) z zastrzeżeniem p. 8.
7) Stopień trudności zadań, ćwiczeń lub pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na
ocenę wskazaną we wniosku. Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na co najmniej 80% zadań, pytań lub
ćwiczeń skutkuje uzyskaniem oceny, o którą ubiega się uczeń.
8) Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z takich zajęć edukacyjnych jak: informatyka, wychowanie
fizyczne powinno mieć formę przede wszystkim ćwiczeń i zadań praktycznych.
9) Wszystkie ustalone przez nauczyciela formy sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz
poinformowanie ucznia o uzyskanej ocenie, powinny odbywać się na obowiązkowych,
uzupełniających albo dodatkowych zajęciach edukacyjnych.
10) Ustalona forma sprawdzenia wiedzy, o której mowa w p. 6., powinna zostać przeprowadzona
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
11) Dokumentację z procedury podwyższenia proponowanej oceny rocznej stanowią:
a) pisemna praca ucznia opatrzona datą i podpisem nauczyciela,
b) ocena wystawiona w dzienniku lekcyjnym (dotyczy oceny wyższej niż proponowana),
c) zaopiniowany przez nauczyciela wniosek ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna),
d) notatka zawierająca zwięzłe informacje o ustnych odpowiedziach ucznia lub stopniu wykonanych
ćwiczeń i zadań, o których mowa w p. 6.
12) Dokumentacja, o której mowa w p. 9. jest przechowywana w sekretariacie szkoły przez okres 2 lat.
5. Szczegółowe warunki i tryb uzyskania wyższej niż proponowana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania określa regulamin, o którym mowa w § 9. ust. 5.


§ 12.


1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na
te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na
wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na
egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:12
1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą (za wyjątkiem: wychowania
fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych).
5. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4. p. 2., zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny
zachowania.
6. Skład komisji przeprowadzającej egzamin dla ucznia, o którym mowa w ust. 4. p. 2. określa
rozporządzenie MEN, o którym mowa w § 1. ust. 2.
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
8. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych.
9. Egzamin klasyfikacyjny z obowiązkowego języka obcego zdaje również uczeń, który na podstawie
odrębnych przepisów otrzymał zgodę Dyrektora szkoły na indywidualną kontynuację nauki tego
języka poza szkołą.
10. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust.. 2, 3 i 4. p. 1. przeprowadza nauczyciel danych
zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub
pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice
(prawni opiekunowie) ucznia.
12. Pytania i zadania egzaminacyjne przygotowuje i przedstawia do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły
nauczyciel przeprowadzający egzamin. Poziom pytań i zadań egzaminacyjnych musi być
zróżnicowany i powinien umożliwić wystawienie ocen od dopuszczającej do bardzo dobrej, a na
życzenie ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) oceny celującej.
13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu uzgadnia się z
uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
14. Uczeń oraz jest zobowiązany poinformować rodziców (prawnych opiekunów) o wyznaczonym dla
niego terminie egzaminu klasyfikacyjnego.
15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
Dyrektora szkoły.
16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w
szczególności:
a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10.;
b) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
17. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.13
18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych, uzupełniających lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 16.
20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego, z zastrzeżeniem § 16. i § 14. ust. 1.


§ 13.


1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych
zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 9. ust. 11. oraz § 14.
2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1., nie otrzymuje promocji i powtarza tę
samą klasę, z zastrzeżeniem § 15.
3. Uczeń kończy XXI LO im. św. St. Kostki, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą
składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie
trzeciej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja
zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 13. ust. 4. uzyskał oceny
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 9. ust.
11.
4. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą
roczną ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
w klasie programowo niższej – celującą końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
5. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo
uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą
końcową ocenę klasyfikacyjną.


§ 14.


1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć po złożeniu
pisemnej prośby o taki egzamin z podaniem oceny, o którą się ubiega.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z
informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien
mieć formę zadań (ćwiczeń) praktycznych. Pytania i zadania na poziomie wymagań na wskazaną
przez ucznia ocenę przygotowuje egzaminator a zatwierdza przewodniczący komisji. Uczeń 14
otrzymuje ocenę pozytywną, jeśli odpowiedział poprawnie (łącznie część pisemna i ustna) na nie
mniej niż 80% wyznaczonych zadań (ćwiczeń).
3. Termin egzaminu, o którym mowa w ust. 1. wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w
ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji
wchodzą:
a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4. lit b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same
zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez
Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej i powtarza klasę.
9. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) skład komisji,
b) termin egzaminu poprawkowego,
c) pytania (ćwiczenia, zadania) egzaminacyjne,
d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się podanie ucznia, pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.


§ 15.


1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia XXI LO, Rada Pedagogiczna tej szkoły może jeden
raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie
zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te
obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie
programowo wyższej.15


§ 16.


1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni
od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisje, która:
a) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza pisemny
i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z
danych zajęć edukacyjnych,
b) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
4. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2. lit. a, uzgadnia się z
uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Sprawdzian ten przeprowadza się nie później
niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1.
5. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia
edukacyjne.
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego XXI LO,
g) przedstawiciel Rady Rodziców XXI LO.
6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4. pkt. 1. lit. b), może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same 16
zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona
przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem
§ 14. ust. 1.
8. Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
8. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.
9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7. punkt 1. dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust.
2. lit. a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
12. Przepis ust. 1 – 11 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia
zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku,
ocena ustalona przez komisje jest ostateczna.


§ 17.


1. Ocenianie Wewnątrzszkolne obejmuje sposoby sprawdzania postępów uczniów (formy,
częstotliwość, narzędzia i zasady).
2. Kontrola osiągnięć ucznia powinna być:
a) systematyczna, czyli rozłożona równomiernie na cały okres nauki (bieżąca, semestralna, roczna),
b) połączona z utrwaleniem wiedzy i umiejętności,
c) indywidualna i grupowa.
3. Sposoby sprawdzania osiągnięć odbywać się będą m. in. poprzez:

a) kontrolę ustną;

b) obserwacje pracy ucznia;

c) kontrole w formie pisemnej (prace klasowe, zadania klasowe, wypracowania, dyktanda, testy osiągnieć szkolnych, inne sprawdziany, poprawy sprawdzianów);

d) kartkówki;

e) szacowanie wytworów pracy uczniów poprzez ich: prezentacje, projekty, konkursy;

f) sprawdzanie osiągnięć sportowych (rozgrywki, testy sprawności, sprawdziany umiejętności, zawody, turnieje);

g) analizę notatek sporządzonych w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń;

h) prace domowe i wypracowania domowe;

i) prace dla chętnych;


§ 18.


1. Rozróżnia się następujące kategorie pisemnego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:
1) praca klasowa – obejmuje duże partie materiału (np. z matematyki prace klasowe składają się z
kilku niezbyt prostych zadań, w których powinny być uwzględnione wszystkie lub prawie
wszystkie najważniejsze wiadomości i umiejętności danego działu programowego). Ocena
wystawiona na podstawie pracy klasowej ma znaczący wpływ na ocenę klasyfikacyjną.
Zasady przeprowadzania:
 uczeń ma prawo znać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych,
 w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową,
2) sprawdzian – obejmuje materiał z co najmniej 4 ostatnich lekcji lub wiadomości i umiejętności
konieczne w całym cyklu kształcenia (sprawdziany mają na celu kontrolę opanowanych pojęć i
wiadomości).
Zasady przeprowadzania:
 uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem co najmniej pięciu dni
roboczych,
 w ciągu dnia można przeprowadzić tylko jeden sprawdzian,
 dopuszcza się przeprowadzenie w ciągu dnia dwóch sprawdzianów, o ile jednym z nich będzie
sprawdzian z drugiego języka nowożytnego,
 nie można przeprowadzać sprawdzianu w dniu, w którym jest zapowiedziana praca klasowa,
 sprawdzian przeprowadzany jest na jednej godzinie lekcyjnej.
3) Krótkie sprawdziany, tak zwane „kartkówki” (czas do 15 min.) – kontrolują opanowanie
wiadomości i umiejętności z co najwyżej trzech ostatnich lekcji lub pracy domowej. Przy ich
przeprowadzaniu nie występują ograniczenia wymienione w punktach a) i b).18
2. W ciągu tygodnia można przeprowadzić łącznie nie więcej niż trzy pisemne formy sprawdzania
wiedzy i umiejętności ucznia, o których mowa w ust. 1. p. 1) i 2) z uwzględnieniem ust.3.
3. Dopuszcza się przeprowadzenie w ciągu tygodnia łącznie czterech całogodzinnych pisemnych
form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia, o których mowa w ust. 1. p. 1) i 2), z których co
najmniej jedną jest sprawdzian z języków obcych.


§ 19.


1. W ciągu jednego półrocza uczeń powinien otrzymać przynajmniej 2 oceny z prac pisemnych (w
tym jedną za pracę klasową), albo przynajmniej jedną ocenę za pracę klasową – w sytuacji, gdy
tygodniowa liczba godzin z danego przedmiotu wynosi 1.
2. Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy powinny być omówione, poprawione i ocenione w
ciągu 14 dni od ich napisania przez uczniów.
Uczeń ma prawo do poprawy oceny nie wyższej niż dopuszczająca za pracę pisemną za wyjątkiem
„kartkówek” w terminie i na zasadach ustalonych przez nauczyciela.
3. W przypadku nieprzystąpienia do pisemnego sprawdzianu wiadomości, o których mowa w § 18.
ust. 1. punkty 1 i 2, z powodu nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek przystąpienia do
analogicznego sprawdzianu z tej samej partii materiału lub zaliczenia jej w inny sposób w ciągu
dwóch najbliższych lekcji po zakończeniu okresu przewidzianego na uzupełnienie braków.


§ 20.


1. Ustala się następujące ogólne sposoby przekazywania informacji rodzicom (prawnym opiekunom):
a) bezpośrednie kontakty:
 zebrania ogólnoszkolne,
 zebrania klasowe,
 zebrania klasowe połączone z konsultacjami z nauczycielami wszystkich zajęć edukacyjnych,
 indywidualne rozmowy,
b) kontakty pośrednie:
 rozmowa telefoniczna,
 korespondencja listowna (w tym informacja o przewidywanych ocenach rocznych),
 adnotacje w zeszycie przedmiotowym ucznia lub „dzienniczku ucznia”,
 wgląd w wytwory pracy ucznia.19


§ 21.


1. Wychowawcy klas na godzinach wychowawczych (uczniom) oraz na pierwszym zebraniu z
rodzicami (rodzicom lub prawnym opiekunom) przedstawiają zapisy określone w niniejszym
Ocenianiu Wewnątrzszkolnym.
2. Pełny tekst Oceniania Wewnątrzszkolnego jest wywieszony na tablicy informacyjnej w budynku
szkolnym lub na stronie internetowej szkoły.
3. Ponieważ każdy uczeń i rodzic (prawny opiekun) może zapoznać się z treścią regulaminu, nikt nie
może powoływać się na nieznajomość jego zasad.


§ 22.


1. Uczeń może otrzymać promocję (ukończyć szkołę) z wyróżnieniem.
2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią
ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do
klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
3. Uczeń kończy XXI LO z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą
ocenę zachowania.
4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne wpisane w szkolnym planie
nauczania lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2., wlicza się także roczne
oceny uzyskane z tych zajęć.
5. Oceny uzyskane z religii oraz uzupełniających albo dodatkowych zajęć edukacyjnych ( język
łaciński, filozofia, ekologia, historia sztuki, dziennikarstwo, podstawy ekonomii, ekonomii w
praktyce, Business English, grafika komputerowa) są wliczane do średniej ocen uzyskanych w
wyniku klasyfikacji śródrocznej i rocznej.
6. Nagrodę książkową lub rzeczową można przyznać uczniowi niezależnie od innych nagród w
każdym z poniższych przypadków:
a) 100% frekwencji,
b) zaangażowanie się ucznia w różnych formach pracy społecznej na rzecz szkoły lub środowiska,
c) szczególne osiągnięcia naukowe lub sportowe, przede wszystkim w konkursach
przedmiotowych wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych,
d) uzyskanie przez ucznia średniej ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych nie mniej niż 4,0 i co
najmniej bardzo dobrą oceny z zachowania.
7. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może ustanowić odznaki lub dyplomy dla
uczniów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w określonej dziedzinie, ustalając wzór
odznaki i dyplomu oraz warunki ich uzyskania.20


§ 23.


1. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do
klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.


§ 24.


1. Niniejszy dokument Oceniania Wewnątrzszkolnego stanowi zmianę regulaminu obowiązującego
od dnia 1 września 1999 r.
2. Ocenianie Wewnątrzszkolne w obecnej formie zostało przyjęte przez Radę Pedagogiczną w
dniu 27 listopada 2012 r. i w obecnej formie wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2012 r.
2. Zmiany wnoszone do Oceniania Wewnątrzszkolnego będą zaopiniowane przez Radę
Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
3. Wszystkie przepisy zamieszczone w niniejszym dokumencie nie mogą być sprzeczne z
obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą o systemie oświaty i z rozporządzeniem, o którym
mowa w § 1. ust. 2.

 


/ Dokument OW opracował: P.Putowski./

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.