XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Wybory języków

Zasady wyboru drugiego języka obcego:

1. Możliwości wyboru drugiego języka obcego na dany rok szkolny dla kandydatów biorących udział w rekrutacji do XXI LO są przedstawiane w ofercie edukacyjnej szkoły oraz w Deklaracji wyboru grupy językowej.
2. Kandydaci wskazują w Deklaracji w odpowiedniej kolejności przynajmniej dwie preferencje nauki drugiego języka obcego z zaznaczeniem poziomu nauczania (K – kontynuacja nauki lub P – nauka od podstaw). Preferencje kandydata są uwzględniane w miarę możliwości organizacyjnych szkoły.
3. Zajęcia drugiego języka obcego odbywają się w grupach międzyoddziałowych. O ilości grup decyduje dyrektor szkoły.
4. Liczba uczniów w grupie językowej nie może być wyższa niż 16 oraz niższa niż 8. Przy zgłoszeniu niższej liczby kandydatów grupy nie tworzy się.
5. W przypadku utworzenia dwóch grup w obrębie danego języka obcego łączna liczba uczniów obu grup nie może przekraczać 24.
6. O przydziale do wybranej grupy językowej decyduje kolejno:
1)      ogólna liczba punktów rekrutacyjnych, na podstawie których uczeń został zakwalifikowany do przyjęcia do szkoły
2)      wynik egzaminu ósmoklasisty – z części językowej
3)      ocena z drugiego języka obcego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
7. W sytuacji niezakwalifikowania się przez kandydata do wybranej na pierwszym miejscu grupy językowej uwzględniana jest kolejna preferencja językowa wskazana w Deklaracji wyboru grupy językowej.
8. Przy braku rozstrzygnięcia na podstawie kryteriów określonych w p. 6 o przydziale do grupy decyduje dyrektor szkoły.
9. Dyrektor może wyrazić zgodę na utworzenie grupy językowej nie spełniającej limitów określonych w p. 4.
10. Lista uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych grup językowych jest publikowana w szkole niezwłocznie po ogłoszeniu listy przyjętych do szkoły.
11. Uczeń zakwalifikowany do danej grupy językowej może ubiegać się o przeniesienie do innej grupy w sytuacji zwolnienia się miejsca i po złożeniu w ciągu 5 dni podania do dyrektora szkoły. W przypadku większej ilości kandydatów uwzględniania się kryteria określone w p.  6.