XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Rekrutacja do internatu

TERMINARZ REKRUTACJI DO INTERNATU XXI LO

NA ROK SZKOLNY 2024/25

 • od 20 maja 2024 r. do 21 czerwca 2024 r. – złożenie wniosku wraz z załącznikami w sekretariacie szkoły (formularze do pobrania poniżej)

Wniosek złożyć można wybierając jedną z możliwości:

 1. w  sekretariacie szkoły
 2. przesłanie pocztą na adres internatu: Internat XXI LO im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie, ul. Ks. M. Słowikowskiego 6, 20-124 Lublin
 3. przesłanie pocztą elektroniczną skanu wniosku i załączników
  (internat@biskupiak.pl)
 • od 28 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r –uzupełnienie wniosku o przyjęcie do internatu o brakujące dokumenty
 • 17 lipca 2024 r. godz. 10.00 –  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do internatu
 • od 17 do 19 lipca 2024 r. w godz. 10 – 15 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia miejsca w internacie
 • 22 lipca 2024 godz. 10.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do internatu

 

 

Procedura przyjęcia wychowanka do Internatu XXI LO

Postanowienie ogólne

 1. Internat przeznaczony jest dla uczniów XXI LO im. Św. Stanisława Kostki.
 2. Internat dysponuje 63 miejscami dla chłopców i dziewcząt.
 3. Rekrutacja do Internatu prowadzona jest na wolne miejsca na dany rok szkolny.
 4. Warunkiem przyjęcia do Internatu jest dobry stan zdrowia umożliwiający zamieszkanie w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 5. Uczniowie innych szkół do internatu mogą być przyjmowani w miarę wolnych miejsc, po uzyskaniu zgody Dyrektora Zespołu Szkół im. Św. S. Kostki.
 6. Miejsce w Internacie przyznawane jest do 30 czerwca danego roku szkolnego, a w przypadku maturzystów do 30 kwietnia danego roku.

 

Zasady kontynuacji zamieszkania w Internacie:

 1. Rodzice wychowanków chcących kontynuować zamieszkanie w internacie w kolejnym roku składają u kierownika internatu „Podanie z prośbą o kontynuację zamieszkania na kolejny rok szkolny”. Podanie składane jest w nieprzekraczalnym terminie do 31.05 danego roku szkolnego.
 2. „Podanie z prośbą o kontynuację zamieszkania na kolejny rok szkolny” złożone po terminie 15.06 danego roku szkolnego będzie uwzględniane dopiero przy rekrutacji na wolne miejsca.
 3. Do kontynuacji zamieszkania w internacie uprawiona jest osoba, która w chwili składania podania jest wychowankiem internatu i mieszka w nim do zakończenia danego roku szkolnego. W przypadku rezygnacji z miejsca zamieszkania przed zakończeniem roku szkolnego „Podanie z prośbą o kontynuację zamieszkania na kolejny rok szkolny” jest anulowane.
 4. Wychowanek ubiegający się o kontynuację zamieszkania w internacie na kolejny rok szkolny powinien legitymować się dotychczasowym nienagannym zachowaniem (tj. nie otrzymał w bieżącym roku szkolnym nagany kierownika internatu lub dyrektora szkoły lub otrzymał naganę, ale jego zachowanie po jej udzieleniu uległo zauważalnej poprawie).
 5. Podania rozpatruje rada pedagogiczna internatu do dnia 15.06. O pozytywnym rozpatrzeniu podania decyduje dotychczasowe zachowanie wychowanka w okresie przebywania w internacie. Wyniki pracy rady pedagogicznej internatu ogłasza się poprzez wywieszenie listy wychowanków przyjętych na kolejny rok szkolny (tablica ogłoszeń w internacie).
 6. Wychowankowie, którzy nagannym zachowaniem nie zasłużyli na miejsce w internacie w następnym roku szkolnym, mogą zostać przyjęci warunkowo na podstawie, pozytywnie zaopiniowanej przez radę pedagogiczną internatu, pisemnej prośby ich samych oraz rodziców. Z wychowankiem przyjętym warunkowo zawierany jest kontrakt.
 7. Kierownik internatu informuje rodziców /opiekunów prawnych o warunkowym przyjęciu dziecka do internatu (o którym mowa w p. 5). Podczas indywidualnego spotkania wychowanka i jego rodziców/opiekunów prawnych z kierownikiem internatu i wychowawcą grupy omówione są zasady kontraktu.
 8. Maturzysta, który deklaruje chęć zamieszkania w internacie na czas matur, składa podanie o przyjęcie do internatu do 31 marca danego roku. Podania rozpatruje rada pedagogiczna internatu (do 15 kwietnia danego roku). O pozytywnym rozpatrzeniu podania decyduje dotychczasowe zachowanie wychowanka w okresie przebywania w internacie. Opłata za internat naliczana jest proporcjonalnie do ilości dni, w których maturzysta deklaruje chęć zamieszkania.

 

Zasady rekrutacji na wolne miejsca: 

 1. Kandydaci zainteresowani przyjęciem do internatu na dany rok szkolny składają w sekretariacie szkoły podanie i ankietę rekrutacyjną wraz z dokumentami aplikacyjnymi do XXI LO im. Św. Stanisława Kostki, w terminie przewidzianym dla składania tychże dokumentów.
 2. Na wolne miejsca przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali w postępowaniu rekrutacyjnym najwyższą liczbę punktów przyznawanych za spełnienie poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych.
 3. W przypadku, gdy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Kryteria rekrutacyjne i wysokość punktacji:

A) KRYTERIA I stopnia WYNIKAJĄCE Z USTAWY (art.20p ust.1 pkt 1)

a) wychowywanie się w rodzinie wielodzietnej

b) wychowywanie się w rodzinie niepełnej

c) występowanie w rodzinie niepełnosprawności: jednego, obojga rodziców lub rodzeństwa

d) niepełnosprawność kandydata (rodzaj niepełnosprawności nie może utrudniać funkcjonowania w Internacie)

e) objęcie kandydata pieczą zastępczą

B) KRYTERIA II stopnia

a) odległość miejsca zamieszkania od Lublina powyżej 50 km lub poniżej 50 km, ale dojazd jest utrudniony z powodu braku bezpośredniego dojazdu, małej liczby połączeń, odległości do najbliższego przystanku

b) odległość miejsca zamieszkania od Lublina poniżej 50 km

c) rodzeństwo kandydata kontynuuje zamieszkanie w internacie

d) rodzeństwo kandydata mieszkało w internacie

e) w rekrutacji do internatu uczestniczy również rodzeństwo kandydata

f) kandydat jest uczniem szkoły artystycznej, która znajduje się w Lublinie

g) kandydat jest członkiem klubu sportowego, którego siedziba jest w Lublinie

h) kandydat jest zaangażowany w działalność wolontariatu, harcerstwa, KSM-u, Oazy lub grupy parafialnej

i) kandydat został przyjęty do Liceum XXI LO w pierwszej kolejności jako laureat konkursu lub olimpiady przedmiotowej

j) rodzina kandydata jest objęta w bieżącym roku kalendarzowym pomocą GOPS lub MOPS

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów:

 1. Kryteria I stopnia – oświadczenia rodziców zawarte w ankiecie rekrutacyjnej,
 2. Kryteria II stopnia:
 • kryteria a,b,h – informacje zawarte w ankiecie rekrutacyjnej;
 • kryteria d,e,f – informacje zawarte w ankiecie, w przypadku wątpliwości kandydat może być poproszony o dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez szkołę artystyczną, klub sportowy, organizację wolontariatu, harcerską, religijną;
 • kryterium c,d – lista osób kontynuujących zamieszkanie; księga wychowanków internatu
 • kryterium e,i – dokumentacja rekrutacyjna XXI LO
 • kryterium j – oświadczenie rodziców.

Kandydaci zakwalifikowani są zobowiązani do potwierdzenia woli zamieszkania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia rodziców w terminie 3 dni po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych.

Wyniki pracy Komisji Rekrutacyjnej ogłasza się poprzez wywieszenie list w budynku szkoły (obok portierni) oraz przekazane są do sekretariatu szkoły.

kontakt: internat@biskupiak.pl

kierownik internatu: mjozwina@biskupiak.pl