XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Rekrutacja do internatu

TERMINARZ REKRUTACJI DO INTERNATU XXI LO NA ROK SZKOLNY 2022/23

od 16 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. – złożenie wniosku wraz z załącznikami w sekretariacie szkoły

Wniosek złożyć można wybierając jedną z możliwości:

1. w  sekretariacie szkoły

2. przesłanie pocztą na adres internatu: Internat XXI LO im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie, ul. Ks. M. Słowikowskiego 6, 20-124 Lublin

3. przesłanie pocztą elektroniczną skanu wniosku i załączników ( internat@biskupiak.pl )

od 24 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 ruzupełnienie wniosku o przyjęcie do internatu o brakujące dokumenty

25 lipca 2022 r. godz. 10.00  publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do internatu

od 25 do 29 lipca 2022 r. do godz. 14.00 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zamieszkania w roku szkolnym 2022/23

2 sierpnia 2022 godz. 12.00 publikacja listy przyjętych i nieprzyjętych do internatu

 

 

Postanowienie ogólne

  1. Internat przeznaczony jest dla  uczniów XXI LO im. Św. Stanisława Kostki.
  2. Rekrutacja do Internatu prowadzona jest na wolne miejsca na dany rok szkolny.
  3. Warunkiem przyjęcia do Internatu jest dobry stan zdrowia.
  4. Miejsce w Internacie przyznawane jest  do 30 czerwca danego roku szkolnego, a w przypadku maturzystów do 30 kwietnia danego roku.

 

Zasady kontynuacji zamieszkania w Internacie

 Wychowankowie Internatu, którzy wyrażają wolę zamieszkania w Internacie na kolejny rok szkolny składają do Kierownika Internatu „Potwierdzenie woli kontynuacji zamieszkania na kolejny rok szkolny”. Potwierdzenie składane jest w nieprzekraczalnym terminie do 15.06 danego roku szkolnego ( drogą elektroniczną na adres internat@biskupiak.pl)

  1. „Potwierdzenie woli kontynuacji zamieszkania na kolejny rok szkolny” złożone po terminie 15.06.2022 r. będzie uwzględniane dopiero przy rekrutacji na wolne miejsca.
  2. Do kontynuacji zamieszkania w Internacie uprawiona jest osoba, która w chwili składania potwierdzenia jest wychowankiem Internatu i mieszka  w nim do zakończenia danego roku szkolnego. W przypadku rezygnacji z miejsca zamieszkania przed zakończeniem roku szkolnego „Potwierdzenie woli kontynuacji zamieszkania na kolejny rok szkolny” jest anulowane.

Zasady rekrutacji na wolne miejsca.

  1. Kandydaci i uczniowie XXI LO zainteresowani przyjęciem do Internatu na kolejny rok szkolny składają do Kierownika Internatu (drogą elektroniczną na adres internat@biskupiak.pl ) wniosek wraz załącznikami (formularze dostępne są poniżej )
  2. Na wolne miejsca przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali w postępowaniu rekrutacyjnym najwyższą liczbę punktów przyznawanych za spełnienie poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych.
  3. W przypadku, gdy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Kryteria rekrutacyjne:

A.  KRYTERIA I stopnia WYNIKAJĄCE Z USTAWY (art.20p ust.1 pkt 1)

a)    wychowywanie się w rodzinie wielodzietnej;

b)   wychowywanie się w rodzinie niepełnej;

c)    występowanie w rodzinie niepełnosprawności: jednego, obojga rodziców lub rodzeństwa;

d)   niepełnosprawność kandydata (rodzaj niepełnosprawności nie może utrudniać funkcjonowania w Internacie);

e)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  B.  KRYTERIA II stopnia

a)    odległość miejsca zamieszkania od Lublina powyżej 50 km lub poniżej 50 km, ale dojazd jest utrudniony z powodu braku bezpośredniego dojazdu,       małej liczby połączeń, odległości do najbliższego przystanku;

b)   odległość miejsca zamieszkania od Lublina poniżej 50 km;

c)    rodzina kandydata jest objęta w bieżącym roku kalendarzowym pomocą GOPS lub MOPS;

d)    rodzeństwo kandydata kontynuuje zamieszkanie w Internacie;

e)    kandydat jest uczniem szkoły artystycznej, która znajduje się w Lublinie;

f)    kandydat jest członkiem klubu sportowego, którego siedziba jest w Lublinie;

g)   kandydat jest zaangażowany w działalność wolontariatu, harcerstwa, KSM-u, Oazy lub grupy parafialnej;

h)   kandydat został przyjęty do Liceum XXI LO w pierwszej kolejności jako laureat konkursu lub olimpiady przedmiotowej.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się po zakończeniu rekrutacji do XXI LO.W terminie 3 dni roboczych po zakończeniu rekrutacji do Liceum podane są listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Internatu.

Kandydaci zakwalifikowani są zobowiązani do potwierdzenia woli zamieszkania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia rodziców w terminie 3 dni po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych.

 Wyniki pracy Komisji Rekrutacyjnej ogłasza się poprzez wywieszenie list w budynku szkoły (obok portierni) oraz przekazane są do sekretariatu szkoły.

 

kontakt:  internat@biskupiak.pl

kierownik internatu: mjozwina@biskupiak.pl