XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Informacje i terminy

Rekrutacja do XXI Liceum Ogólnokształcącego odbywa się w systemie elektronicznej rekrutacji pod adresem:  lubelszczyzna.edu.com.pl

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do XXI LO jest podpisanie przez rodziców kandydata w Karcie informacyjnej oświadczenia o akceptacji katolickiego charakteru wychowania w szkole oraz dostarczenie jej do sekretariatu szkoły.

Wszyscy kandydaci starający się o przyjęcie do XXI LO, niezależnie od tego, czy nasza szkoła jest dla nich szkołą pierwszego, drugiego czy trzeciego wyboru, są zobowiązani do wypełnienia Karty informacyjnej kandydata oraz Deklaracji wyboru drugiego języka obcego. Należy to zrobić najpóźniej do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.

Jeżeli nasza szkoła jest szkołą pierwszego wyboru:

Kartę informacyjną kandydata i Deklarację wyboru drugiego języka obcego składa się wraz z wnioskiem wydrukowanym z systemu centralnej rekrutacji w sekretariacie szkoły od dnia 17 maja w godzinach od 12:00 do 15:30. W sytuacji gdy wniosek z systemu elektronicznej rekrutacji został podpisany przez oboje rodziców podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym Kartę informacyjną oraz Deklarację wyboru drugiego języka można przesłać w formie skanu na adres: rekrutacja@biskupiak.pl W tytule wiadomości należy wpisać imię i nazwisko kandydata, zaś w treści wiadomości informację, że wniosek został podpisany podpisem kwalifikowanym / profilem zaufanym w systemie rekrutacji elektronicznej.

Jeżeli nasza szkoła jest szkołą drugiego / trzeciego wyboru:

Kartę informacyjną oraz Deklarację wyboru drugiego języka można dostarczyć do sekretariatu lub przesłać w formie skanu na adres: rekrutacja@biskupiak.pl W tytule wiadomości należy wpisać imię i nazwisko kandydata, zaś w treści wiadomości informację, że liceum jest szkołą drugiego / trzeciego wyboru.

Kandydaci, którzy nie spełniają powyższych wymogów, muszą liczyć się z tym, iż zostaną pominięci w procesie rekrutacji do XXI LO.

UWAGA!!!

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, wszystkie dokumenty (Kartę informacyjnąDeklarację wyboru drugiego języka) oraz dwa zdjęcia legitymacyjne należy złożyć wraz z oryginałami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeniami o wynikach egzaminu ósmoklasisty w celu potwierdzenia woli podjęcia nauki.

Inne ważne informacje:

Przy osobistym składaniu wniosku w sekretariacie szkoły kandydaci są proszeni o przychodzenie wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi (na wypadek wprowadzania korekt w dokumentacji).

 

Terminarz rekrutacji.

L.p. czynnościterminy
1Złożenie w sekretariacie szkoły:

1) wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

2) karty informacyjnej kandydata,

3) deklaracji wyboru drugiego języka obcego
od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15:00
2Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów, którzy rekrutują się samodzielnie)od 25 czerwca 2021 do 14 lipca 2021 do godz. 15:00
3Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o
kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość zmiany przez
kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje
od 25 czerwca 2021 do 14 lipca 2021 do godz. 15:00
4Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.22 lipca 2021 r.
5Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentów.od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.2 sierpnia 2021 r. godz. 12:00
7Poinformowanie przez dyrektora szkoły Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.2 sierpnia 2021 r.