XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Informacje i terminy

Rekrutacja do XXI Liceum Ogólnokształcącego odbywa się w systemie elektronicznej rekrutacji pod adresem:  lubelszczyzna.edu.com.pl

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok 2024/2025: link

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do XXI LO jest podpisanie przez rodziców kandydata w Karcie informacyjnej oświadczenia o akceptacji katolickiego charakteru wychowania w szkole oraz dostarczenie jej do sekretariatu szkoły.

Wszyscy kandydaci starający się o przyjęcie do XXI LO, niezależnie od tego, czy nasza szkoła jest dla nich szkołą pierwszego, drugiego czy trzeciego wyboru, są zobowiązani do wypełnienia Karty informacyjnej kandydata oraz Deklaracji wyboru drugiego języka obcego. Należy to zrobić najpóźniej do 21 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.

Jeżeli nasza szkoła jest szkołą pierwszego wyboru:

Kartę informacyjną kandydata i Deklarację wyboru drugiego języka obcego składa się wraz z wnioskiem wydrukowanym z systemu centralnej rekrutacji w sekretariacie szkoły od dnia 20 maja w godzinach od 8:00 do 15:00. Przy osobistym składaniu wniosku w sekretariacie szkoły kandydaci są proszeni o przychodzenie wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi (na wypadek wprowadzania korekt w dokumentacji).  W sytuacji gdy wniosek z systemu elektronicznej rekrutacji został podpisany przez oboje rodziców podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym Kartę informacyjną oraz Deklarację wyboru drugiego języka można przesłać w formie skanu na adres: rekrutacja@biskupiak.pl W tytule wiadomości należy wpisać imię i nazwisko kandydata, zaś w treści wiadomości informację, że wniosek został podpisany podpisem kwalifikowanym / profilem zaufanym w systemie rekrutacji elektronicznej.

Jeżeli nasza szkoła jest szkołą drugiego / trzeciego wyboru:

Kartę informacyjną orazDeklarację wyboru drugiego języka należy dostarczyć do sekretariatu lub przesłać w formie skanu na adres: rekrutacja@biskupiak.pl W tytule wiadomości należy wpisać imię i nazwisko kandydata, zaś w treści wiadomości informację, że liceum jest szkołą drugiego / trzeciego wyboru.

Kandydaci, którzy nie spełniają powyższych wymogów, muszą liczyć się z tym, iż zostaną pominięci w procesie rekrutacji do XXI LO.

UWAGA!!!

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, wszystkie dokumenty (Kartę informacyjnąDeklarację wyboru drugiego języka) oraz dwa zdjęcia legitymacyjne należy złożyć wraz z oryginałami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w celu potwierdzenia woli podjęcia nauki.