XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Informacje i terminy

Rekrutacja do XXI Liceum Ogólnokształcącego odbywa się w systemie elektronicznej rekrutacji pod adresem: 

lubelszczyzna.edu.com.pl

 

Inne ważne informacje:

Podpisane wnioski wydrukowane z systemu elektronicznej rekrutacji wraz z załącznikami (Karta informacyjna, Deklaracja wyboru drugiego języka) będą przyjmowane w sekretariacie szkoły od dnia 15 czerwca w godzinach od 12:00 do 15:30. Przy osobistym składaniu wniosku w sekretariacie szkoły kandydaci są proszeni o przychodzenie wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi (na wypadek wprowadzania korekt w dokumentacji).

W sytuacji gdy wniosek z systemu elektronicznej rekrutacji został podpisany przez oboje rodziców podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym Kartę informacyjną oraz Deklarację wyboru drugiego języka należy przesłać w formie skanu na adres: rekrutacja@biskupiak.pl  W tytule wiadomości należy wpisać imię i nazwisko kandydata, zaś w treści wiadomości informację, że wniosek został podpisany podpisem kwalifikowanym / profilem zaufanym w systemie rekrutacji elektronicznej.

Również kandydaci, którzy wybrali XXI LO jako szkołę II lub III wyboru mogą przesłać skan Karty informacyjnej i Deklaracji wyboru drugiego języka jako załącznik na adres mailowy rekrutacja@biskupiak.pl. W  tytule wiadomości należy wpisać imię i nazwisko kandydata, a w treści wiadomości proszę wpisać: Szkoła II / III wyboru.

UWAGA!!!

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, wszystkie zeskanowane dokumenty (Kartę informacyjną, Deklarację wyboru drugiego języka) oraz dwa zdjęcia legitymacyjne należy złożyć wraz z oryginałami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeniami o wynikach egzaminu ósmoklasisty w celu potwierdzenia woli podjęcia nauki.

Terminarz rekrutacji

L.p. czynnościterminy
1Złożenie w sekretariacie szkoły:

1) wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

2) karty informacyjnej kandydata,

3) deklaracji wyboru grupy językowej.
od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00
2Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów, którzy rekrutują się samodzielnie)od 26 czerwca do 10
lipca do godz. 15:00
3Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o
kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość zmiany przez
kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje
od 31 lipca do 4
sierpnia do godz. 15:00
4Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.12 sierpnia 2020 r.
5Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentów.od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz 15:00
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.19 sierpnia 2020 r. godz. 12:00
7Poinformowanie przez dyrektora szkoły Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.19 sierpnia 2020 r.