XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej informacja do zapoznania się.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

 Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych jest XXI Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie, 20-124 Lublin, ul. Ks. Michała Słowikowskiego 6, reprezentowane przez Dyrektora szkoły.

Dane kontaktowe administratora

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można skontaktować się poprzez e-mail: iod@biskupiak.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 1. obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: Prawo oświatowe, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa o systemie informacji oświatowej, Karta nauczyciela, Kodeks pracy, Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzenia do w/w ustaw,

 2. udzielonej zgody.

Cel przetwarzania

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych w tym:

 1. realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

 2. budowania pozytywnego wizerunku szkoły i uczniów w przestrzeni publicznej i mediach,

 3. załatwienia sprawy z jaka zwrócił się Pani / Pan do Dyrektora szkoły.

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

 2. inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z XXI LO wykonują usługi wspierające realizację statutowych zadań szkoły.

Pani / Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Okres przechowywania danych

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego archiwizacji dokumentów. W szczególności:

 • zapisy monitoringu wizyjnego przechowywane są do nadpisanie nie krócej niż 7 dni,

 • dane wizerunkowe będą przechowywane bez ograniczania czasowego,

 • dane osobowe kandydatów do pracy, przesłane bez związku z prowadzoną rekrutacją przechowywane są przez okres 1 roku.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 5. prawo do przenoszenia danych,

 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 7. w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

Prawo wniesienia skargi

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią / Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Państwo staracie. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

Pani / Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.