XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Informacje

Zasady funkcjonowania Rady Rodziców w szkole

Statut szkoły (§25)
  1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. Rada rodziców jest organem opiniodawczym i wspierającym.
  2. Sposób reprezentacji rodziców w radzie rodziców oraz ich wyłaniania ustala dyrektor.
  3. Do rady rodziców szkoły nie mają zastosowania przepisy art. 83 i 84 ust. 1-4 i 6-7 ustawy – Prawo oświatowe (zob. art. 87).
  4. Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:
    1.  pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
    2. zapewnienie rodzicom:a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, możliwości uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,b) znajomości statutu szkoły, regulaminów szkolnych, wewnątrzszkolnych zasad oceniania,c) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.
  5. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, które są przekazywane do dyspozycji dyrektora szkoły. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

 

W zakładce Dokumenty znajdują się uchwały Rady Rodziców, które określają obowiązujące kwoty składek oraz zasady uprawniające do uzyskania zmniejszenia lub całkowitego zwolnienia ze składek.