XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Rada rodziców

Rada Rodziców w Statucie szkoły (§25)

 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. Rada rodziców jest organem opiniodawczym i wspierającym.
 2. Sposób reprezentacji rodziców w radzie rodziców oraz ich wyłaniania ustala dyrektor.
 3. Do rady rodziców szkoły nie mają zastosowania przepisy art. 83 i 84 ust. 1-4 i 6-7 ustawy – Prawo oświatowe (zob. art. 87).
 4. Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
  1. Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:1)      pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;

   2)      zapewnienie rodzicom:

   a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, możliwości uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,

   b) znajomości statutu szkoły, regulaminów szkolnych, wewnątrzszkolnych zasad oceniania,

   c) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

 5. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, które są przekazywane do dyspozycji dyrektora szkoły. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

Adres e-mail http://radarodziców@biskupiak.pl