XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Regulamin rekrutacji

na rok szkolny 2021/2022

 

Kryteria przyjęcia absolwenta do szkoły oraz terminy postępowania rekrutacyjnego określone są w następujących dokumentach:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz.996 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz.1737)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

 

§1

 1. XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie uczestniczy w scentralizowanym systemie rekrutacji elektronicznej prowadzonym przez Miasto Lublin z uwzględnieniem katolickiego charakteru szkoły przy naborze kandydatów.
 2. Kandydaci do szkoły dokonują rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji w macierzystej szkole podstawowej, wskazując według preferencji wybrane przez siebie szkoły (kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).
 3. Kandydaci spoza systemu elektronicznej rekrutacji tworzą samodzielnie konta w systemie.

§2
O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych za:

 • oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (przedmioty punktowane)
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie
 • wynik egzaminu ósmoklasisty.

§3
Laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty są przyjmowani do klasy pierwszej w pierwszej kolejności.

 
§4

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Świadectwo powinno zawierać ocenę z religii.
 2. Przyjęcie do klasy pierwszej odbywa się w wyniku postępowania rekrutacyjnego na podstawie Wniosku (wydrukowanego z systemu elektronicznej rekrutacji) podpisanego przez rodzica i kandydata złożonego do dyrektora szkoły.
 3. Do Wniosku dołącza się:
  • Kartę informacyjną kandydata, zawierającą m.in. oświadczenie o znajomości Statutu i Regulaminu szkoły oraz zobowiązanie do poszanowania katolickiego charakteru wychowania w szkole (Uwaga! Brak Karty informacyjnej spowoduje pominięcie w procesie rekrutacji)
   1. jeżeli szkoła jest szkołą pierwszego wyboru, Kartę informacyjną kandydata składa się w sekretariacie razem z wnioskiem.
   2. jeżeli szkoła jest szkołą drugiego lub trzeciego wyboru, w sekretariacie należy złożyć jedynie wypełnioną Kartę informacyjną kandydata.
  • Deklarację wyboru drugiego języka obcego.
  • Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów:
   1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
   2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawności obojga rodziców kandydata lub niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
   3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
   4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

§5

 1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
  • przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z harmonogramem rekrutacji oraz obowiązującymi przepisami prawa,
  • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

§6
Sposób przeliczania na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu ósmoklasisty, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydata określa Rozporządzenie.

§7
Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych, za które będą przyznawane punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego jest podawany w odrębnym zarządzeniu Lubelskiego Kuratora Oświaty.

§8

 1. W przypadku, gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do danego oddziału/grupy mają taką samą liczbę punktów uwzględnia się dodatkowe kryteria:
  • Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
  • Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą – wymienionych w art. 131 ust. 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) zgodnie z art. 134 ust. 4 tej ustawy.
  • ocena z zachowania
  • procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty
  • średnia punktowa z przedmiotów obowiązkowych
  • ocena z języka polskiego
  • ocena z języka obcego
 2. Przy dalszym braku rozstrzygnięcia na podstawie kryteriów wymienionych w ust.1 stosuje się dalsze kryteria w ustalonej kolejności do momentu zróżnicowania kandydatów:
  • kandydaci, których rodzeństwo uczyło się lub uczy w Gimnazjum lub XXI Liceum im. św. Stanisława Kostki
  • kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę z religii
  • średnia punktowa z przedmiotów kierunkowych dla danego oddziału.

§9

 1. W roku szkolnym 2021/2022 w szkole tworzonych jest 6 oddziałów klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych:
 2. symbolnazwa klasyprzedmioty rozszerzonezajęcia dodatkowe
  Abiologiczno-chemicznabiologia, chemiapodstawy filozofii, j. łaciński, Medical English
  B1matematyczno-fizyczna z j. angielskimmatematyka, fizyka, j. angielskipodstawy filozofii,
  B2matematyczno-fizyczna z informatykąmatematyka, fizyka, informatykapodstawy filozofii,
  Chumanistyczna z j. angielskimj. polski, historia, j. angielskipodstawy filozofii, j. łaciński
  Dbiologiczno-chemiczna z matematykąbiologia, chemia, matematykapodstawy filozofii
  E1politechniczna z j. angielskimmatematyka, informatyka, j. angielskirobotyka, podstawy filozofii
  E2politechniczna z fizykąmatematyka, informatyka, fizykagrafika komputerowa, podstawy filozofii
  Fogólna z j. angielskimj. angielski, wos, geografiapodstawy filozofii

   

 3. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
 4. klasa Aklasa B1klasa B2klasa Cklasa Dklasa E1klasa E2klasa F
  j. polskij. polskij. polskij. polskij. polskij. polskij. polskij. polski
  matematykamatematykamatematykamatematykamatematykamatematykamatematykamatematyka
  biologia albo chemiafizykafizykahistoriabiologia albo chemiafizykafizykageografia
  j. obcyj. angielskij. obcyj. angielskij. obcyj. angielskij. obcyj. angielski

(Uwaga! język obcy – oznacza lepszą z ocen z języków obcych nauczanych jako przedmioty obowiązkowe).

§10

 1. Możliwości wyboru drugiego języka obcego na dany rok szkolny dla kandydatów biorących udział w rekrutacji do XXI LO są przedstawiane w ofercie edukacyjnej szkoły oraz w Deklaracji wyboru drugiego języka obcego.
 2. Kandydaci wskazują w Deklaracji wyboru drugiego języka obcego w odpowiedniej kolejności przynajmniej dwie preferencje nauki drugiego języka obcego z zaznaczeniem poziomu nauczania (K – kontynuacja nauki lub P – nauka od podstaw). Preferencje kandydata są uwzględniane w miarę możliwości organizacyjnych szkoły.
 3. Zajęcia drugiego języka obcego odbywają się w grupach międzyoddziałowych. O ilości grup decyduje dyrektor szkoły.
 4. Liczba uczniów w grupie językowej nie może być wyższa niż 16 oraz niższa niż 8. Przy zgłoszeniu niższej liczby kandydatów grupy nie tworzy się.
 5. W przypadku utworzenia dwóch grup w obrębie danego języka obcego łączna liczba uczniów obu grup nie może przekraczać 24.
 6. O przydziale do wybranej grupy językowej decyduje kolejno:
  • ogólna liczba punktów rekrutacyjnych, na podstawie których uczeń został zakwalifikowany do przyjęcia do szkoły
  • wynik egzaminu ósmoklasisty – z części językowej
  • ocena z drugiego języka obcego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 7. W sytuacji niezakwalifikowania się przez kandydata do wybranej na pierwszym miejscu grupy językowej uwzględniana jest kolejna preferencja językowa wskazana w Deklaracji wyboru drugiego języka obcego.
 8. Przy braku rozstrzygnięcia na podstawie kryteriów określonych w p. 6 o przydziale do grupy decyduje dyrektor szkoły.
 9. Dyrektor może wyrazić zgodę na utworzenie grupy językowej nie spełniającej limitów określonych w p. 4.
 10. Lista uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych grup językowych jest publikowana w szkole niezwłocznie po ogłoszeniu listy przyjętych do szkoły.
 11. Uczeń zakwalifikowany do danej grupy językowej może ubiegać się o przeniesienie do innej grupy w sytuacji zwolnienia się miejsca i po złożeniu w ciągu 5 dni podania do dyrektora szkoły. W przypadku większej ilości kandydatów uwzględnia się kryteria określone w p. 6.

§11

 1. Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji są zobowiązani do potwierdzenia woli podjęcia nauki poprzez złożenie w szkole w określonym terminie następujących dokumentów:
  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • dwóch zdjęć
  • oryginału zaświadczenia potwierdzającego tytuł laureata lub finalisty konkursu organizowanego przez kuratorium oświaty.
 2. Niezłożenie potwierdzenia w terminie, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia nauki w danej szkole, co oznacza skreślenie kandydata z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

  
§12

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 5. Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane kontaktowe osoby składającej i mogą być składane przez rodziców kandydata.

§13

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. Do postępowania uzupełniającego stosuje się zasady postępowania rekrutacyjnego.

§14

 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 

Dyrektor szkoły

ks. Grzegorz Strug