XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Wybór języka

Zasady przydziału do grup drugiego języka obcego w XXI LO w roku szkolnym 2022/2023

 1. Kandydaci biorący udział w rekrutacji do XXI LO wskazują swoje preferencje w Deklaracji wyboru drugiego języka obcego na podstawie informacji zawartych w ofercie edukacyjnej szkoły.
 2. W Deklaracji kandydaci wskazują w odpowiedniej kolejności przynajmniej trzy preferencje nauki drugiego języka obcego z zaznaczeniem poziomu nauczania: K – kontynuacja nauki (dotyczy języka, który był nauczany na poprzednim etapie edukacyjnym) lub P – nauka od podstaw (nauka nowego języka). Preferencje kandydata są uwzględniane w miarę możliwości organizacyjnych szkoły. Brak wskazania kolejnych preferencji może spowodować przydział do grupy wskazanej przez dyrektora szkoły.
 3. Uczeń, który uczył się danego języka w szkole podstawowej nie może wybierać tego samego języka na poziomie nauki „od podstaw” (P).
 4. Poziom nauczania w poszczególnych grupach (K lub P) zostaje określony przez nauczyciela po ustaleniu listy zakwalifikowanych do nauki danego języka.
 5. Jeżeli tworzona jest tylko jedna grupa danego języka, mogą się w niej znaleźć zarówno uczniowie kontynuujący naukę, jak i zaczynający naukę od podstaw.
 6. Zajęcia drugiego języka obcego odbywają się w grupach międzyoddziałowych. O liczbie grup decyduje dyrektor szkoły.
 7. Liczba uczniów w grupie językowej nie może być wyższa niż 16 oraz niższa niż 10. Przy zgłoszeniu niższej liczby kandydatów grupy nie tworzy się.
 8. W przypadku utworzenia dwóch grup w obrębie tego samego języka obcego łączna liczba uczniów obu grup nie może przekraczać 24.
 9. O przydziale do wybranej grupy językowej decyduje kolejno:
  • ogólna liczba punktów rekrutacyjnych, na podstawie których uczeń został zakwalifikowany do przyjęcia do szkoły
  • wynik egzaminu ósmoklasisty z części językowej
  • ocena z drugiego języka obcego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 10. W sytuacji niezakwalifikowania się przez kandydata do wybranej na pierwszym miejscu grupy językowej uwzględniana jest kolejna preferencja językowa wskazana w Deklaracji wyboru drugiego języka obcego.
 11. Przy braku rozstrzygnięcia na podstawie kryteriów określonych w p. 9 o przydziale do grupy decyduje dyrektor szkoły.
 12. Dyrektor może wyrazić zgodę na utworzenie grupy językowej nie spełniającej limitów określonych w p. 7.
 13. Lista uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych grup językowych jest publikowana w szkole w ciągu 7 dni od dnia publikacji listy uczniów przyjętych do szkoły.
 14. Zmiana wyboru grupy językowej może nastąpić wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu woli przez rodziców kandydata/ucznia.
 15. Uczeń zakwalifikowany do danej grupy językowej może ubiegać się o przeniesienie do innej grupy w sytuacji zwolnienia się miejsca i po złożeniu w ciągu 5 dni podania do dyrektora szkoły. W przypadku większej ilości kandydatów uwzględniania się kryteria określone w p. 9.