XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Regulaminy biblioteki

PROCEDURY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI I KORZYSTANIA Z CZYTELNI

1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni w godzinach pracy biblioteki.
2. Przed wejściem do biblioteki umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie osób przebywających w bibliotece. (5 osób przy stanowiskach komputerowych, 3 osoby wypożyczające zbiory).
3. W bibliotece obowiązuje zachowanie dystansu społecznego – 1,5 m oraz zasłanianie ust i nosa.
4. Uczniowie przed wejściem do biblioteki dezynfekują ręce.
5. Pomieszczenia biblioteki są systematycznie wietrzone.
6. Stanowiska komputerowe a także powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy (np. klamki, poręcze, blaty) są regularnie dezynfekowane.
7. Osoby korzystające z komputerów zobowiązane są do dezynfekcji stanowiska (klawiatura, myszka, blat).
8. Aby wypożyczanie przebiegało sprawnie – łącznicy z biblioteką mogą dostarczać nauczycielowi bibliotekarzowi „klasową listę lektur”.
9. Czytelnicy oddają książki, wkładając je do wyznaczonego pudełka.
10. Oznaczone datą zwrotu materiały biblioteczne przechodzą 2 dniową kwarantannę.

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

1.Do korzystania z biblioteki uprawnieni są wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

2. Biblioteka szkolna jest czynna w dniach nauki w godzinach: poniedziałek-czwartek 8.00-16.30, piątek 8.00-16.00.

3. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za stan i termin zwrotu książek.

4. Czytelnik może mieć na koncie nie więcej niż sześć książek. Uczniowie przygotowujący się do konkursów i olimpiad przedmiotowych mogą dodatkowo korzystać z ośmiu pozycji, w tym z książek z księgozbioru podręcznego oraz zbiorów audiowizualnych.

5. Podstawą wypożyczeń jest posiadanie karty bibliotecznej.

6. Czytelnik, który zgubił kartę biblioteczną, ponosi koszty wyrobienia kolejnej.

7. Książki wypożyczane są na okres jednego miesiąca, zgody na przedłużenie terminu zwrotu książki może udzielić nauczyciel-bibliotekarz.

8. Za zagubioną lub zniszczoną książkę czytelnik powinien zwrócić identyczny egzemplarz lub książkę o podobnej treści i wartości.

9. Książki stanowiące księgozbiór podręczny: encyklopedie, słowniki oraz czasopisma, udostępnia się na terenie szkoły. Tylko w uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość wypożyczenia książki lub czasopisma do domu.

10. Wszystkie wypożyczone w ciągu roku książki należy zwrócić najpóźniej do 15 czerwca.

11. Termin zwrotu książek dla maturzystów upływa 15 kwietnia.

12. Imienny wykaz czytelników zalegających ze zwrotem książek, zgłaszany jest na koniec roku szkolnego do wychowawcy i dyrektora szkoły.

13. Każdego czytelnika obowiązuje kultura czytania, dbałość o stan książki oraz zachowanie ciszy w pomieszczeniach biblioteki.

 

 

REGULAMIN SCI

1. Ze Szkolnego Centrum Informacyjnego korzystać mogą wszyscy uczniowie XXI LO im. św. S. Kostki w Lublinie – po zapoznaniu się

z regulaminem SCI.

2. Czasopisma znajdujące się w SCI udostępniane są wyłącznie w czytelni. Dotyczy to aktualnych numerów. Czytelnik może wypożyczyć do domu archiwalne numery gazet, odnotowując ów fakt w zeszycie odwiedzin.

3. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych : przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w zbiorach biblioteki, do wyszukiwania w Internecie materiałów potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, do wykonywania prac do nauki własnej, dla potrzeb szkolnych i naukowych.

4. Zabrania się wykorzystywania komputera do gier i zabaw.

5. Zabrania się instalowania innych programów.

6. Użytkownik zamierzający skorzystać z dyskietki, nośników optycznych lub innej pamięci przenośnej ma obowiązek zgłosić ten fakt bibliotekarzowi.

7. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 60 minut ; duża liczba oczekujących może spowodować ograniczenie czasu pracy

do 30 minut.

8. Uczeń może zarezerwować stanowisko komputerowe z jednodniowym wyprzedzeniem.

9. Przy stanowisku pracy może znajdować się jedna osoba. W wyjątkowych wypadkach, za zgodą bibliotekarza mogą pracować maksymalnie 2 osoby.

10. Podczas korzystania z programów emitujących głos należy używać słuchawek.

11. Użytkownicy SCI mogą korzystać z drukarki i skanera.

12. Korzystający z drukarki wpisują się do zeszytu, zaznaczając ilość wydrukowanych stron i uiszczają opłatę zgodnie z cennikiem obowiązującym w danym roku szkolnym.

13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłosić bibliotekarzowi natychmiast po ich wykryciu.

14. Za  wszelkie uszkodzenia sprzętu wynikające z niewłaściwego  korzystania, odpowiada finansowo użytkownik. Jesli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

15. W przypadku naruszenia obowiązującego regulaminu, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i zakazania korzystania z SCI na określony czas.

16. Zabrania się wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców bądź dystrybutorów oprogramowania i danych.

17. Zabrania się zamieszczania na dysku niedozwolonych plików nawiązujących do przemocy, pornografii, oraz przegladania stron www prezentujących treści nieetyczne.

18. Wszyscy użytkownicy SCI zobowiązani są do zaznaczenia swojej obecności w zeszycie odwiedzin.

19. Zabrania się włączania i wyłączania urządzeń do/z sieci elektrycznej bez zgody bibliotekarza.

20. Dla komfortu pracy, wszystkich użytkowników SCI obowiązuje zachowanie ciszy.