XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

O konkursie

Konkurs matematyczny

im. ks. dra Franciszka Jakóbczyka

Organizowany corocznie od roku szkolnego 1995/96 Konkurs Matematyczny im. ks. dra F. Jakóbczyka (nauczyciela matematyki dawnego Biskupiaka, wykładowcy matematyki na KUL, członka Polskiego Towarzystwa Matematycznego i ucznia światowej sławy matematyków: Wacława Sierpińskiego i Alfreda Tarskiego) jest jedną z ważniejszych i coraz bardziej docenianych imprez mających na celu popularyzację wiedzy matematycznej w regionie. Pomysłodawcą i koordynatorem jest wicedyrektor liceum pan Paweł Putowski.

Każdego roku do zawodów przystępowało kilkuset uczniów klas drugich i trzecich głównie z gimnazjów lubelskich. Pierwotnie konkurs był adresowany do starszych klas uczniów szkół podstawowych. W przeciwieństwie do istniejących wówczas konkursów (głównie organizowanych przez KO), których zadaniem było wyłonienie talentów matematycznych, ten miał służyć przyzwyczajeniu do podejmowania samodzielnej pracy nad rozwiązywaniem zadań, przełamaniu niechęci do matematyki oraz emocjonalnemu przygotowaniu ucznia do czekającego go egzaminu wstępnego. Ponieważ dotychczasowe konkursy matematyczne sprawdzały ogólną wiedzę uczniów ze wszystkich działów matematyki jednocześnie, postanowiliśmy dać szansę wykazania się w jednym ze wskazanych przez siebie dziale matematyki. Przykładem wybieranych kategorii z pierwszych lat konkursu były:

  • rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem równań i nierówności z jedną niewiadomą oraz układów równań z dwiema niewiadomymi
  • konstrukcje geometryczne
  • geometria płaszczyzny ( z wykorzystaniem funkcji trygonometrycznych).

Wraz ze zmianą struktury szkolnictwa, uległa również zmiana formy konkursu. Zwiększono liczbę zadań i dodano zadania testowe, w których istnieje jedna lub więcej niż jedna poprawna odpowiedź. Ta forma jeszcze bardziej spodobała się zawodnikom. Spowodowało to zwiększenie liczby uczniów przystępujących do konkursu. Od roku szkolnego 2019/2020 konkurs skierowany będzie do uczniów klas 7. i  8. Szkół podstawowych.

Corocznie przedsięwzięcie było obejmowane Honorowym Patronatem Lubelskich Kuratorów Oświaty.  W roku szkolnym 2018/2019 Pani Teresa Misiuk  skierowała do nas pismo, w którym czytamy:

„Jestem przekonana, że organizowane cyklicznie przedsięwzięcie, którego celem jest rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów, poprzez stworzenie niestandardowych możliwości rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudności, stanowi cenną ofertę edukacyjną dla dzieci; uczy otwartości i ciekawości realiów oraz kreatywnego myślenia. Jest też okazją i szansą do prezentacji swoich umiejętności większej grupie uczniów”.

Dla zwycięzców każdorazowo organizatorzy konkursu przygotowują dyplomy, nagrody i puchary, które funduje i wręcza  Mecenas konkursu – dyrektor liceum ks. Grzegorz Strug.

Lista najlepszych zawodników jest ogłaszana na stronie internetowej szkoły lub w jednej z regionalnych gazet.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom matematyki, fizyki i informatyki z naszego liceum: Pani Annie Dąbrowskiej, Pani Anecie Ludwikowskiej, Pani Ewelinie Spodniewskiej, Pani Ewie Szpikowskiej-Głowackiej, Pani Lidii Szymańskiej, Panu Grzegorzowi Rosnau, Panu Adamowi Więcławskiemu i Panu Marcinowi Wójcikowi oraz nauczycielom innych przedmiotów, których wieloletnie zaangażowanie w organizację naszego przedsięwzięcia sprawiło, że możemy ich nazywać Przyjaciółmi Konkursu.

 

Paweł Putowski